جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۲فارسی هشتم

گام به گام درس دوازدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۲فارسی هشتم

 

درس دوازدهم :: شیر حق

خود ارزیابی درس ۱۲ فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 90 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- در بیت اول، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟

جواب:  شیر خدا منزه از دغل – خالص بودن برای خدا

2- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمالُ بِالنیات» مناسبت دارد؟

جواب:  گفت: «من تیغ از پیِ حق می‌زنم بنده حقم نه مأمور تنم (بیت هفتم)

3- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته‌ای تأکید دارد؟

جواب:  کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا.

 

جواب گفت‌وگو صفحه 91 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد؛ سپس در کلاس درباره آن گفت‌وگو کنید.

جواب:  علی (ع) در همان کودکی با پیامبر زندگی می‌کرد. یعنی برادرهای حضرت ابوطالب، به خاطر فقر حضرت ابوطالب، هر کدام فرزندی از او بردند تا بزرگ کنند. حضرت محمد (ص) نیز حضرت علی (ع) را به خانه آورد تا بزرگ کند. علی (ع) تربیت یافته حضرت رسول بود. با ایشان زندگی می‌کرد و با ایشان هم کلام و هم صحبت بود. او یار و یاور پیامبر بود و همیشه در کنارش. بعد از اعلام نبوت نیز در کنار پیامبر ماند.

2- درباره راه‌ های درست مبارزه با خشمِ نابجا با دوستان خود گفت‌وگو کنید.

جواب:  بزرگان دین، روانشناسان و… توصیه می‌کنند که در موقع عصبانیت تصمیم نیگرید. مخصوصاً اگر عصبانیت بیجا و بی‌موقع باشد. موقع عصبانیت چند قدم راه بروید، لیوانی آب بنوشید، تغییر موقعیت دهید تا آرام شوید و…

دانش زبانی درس 11 فارسی هشتم

صفت اشاره – صفت شمارشی

صفت اشاره : کلمه های این ، آن ، همین ، همان وقتی قبل از اسم بیایند ، صفت اشاره هستند ، آن اسم  هسته است. پس صفت اشاره همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد . در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت اشاره و واژۀ دوم «هسته» است :

    این  مر د  –  آن  میز  –  همین  دانش آموز  –  همان  کتاب

صفت شمارشی : عددی که  همراه  اسم بیاید ، صفت شمارشی است  ، آن اسم  هسته است. پس صفت شمارشی  همراه با  هسته یک گروه اسمی می سازند .در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت شمارشی  و واژۀ دوم «هسته» است :

 چهار  مدرسه   –   ششمین کلاس

 صفت های اشاره  از وابسته ‌های پیشین هستند ؛ یعنی قبل از هسته  (اسم) آورده می‌شوند .

صفت ‌های شمارشی که در این درس خواندیم از وابسته ‌های پیشین هستند ؛ یعنی قبل از هسته (اسم) آورده می‌شون

 

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 12 (فعالیت نوشتاری درس ۱۲ فارسی هشتم)

جواب فعالیت های نوشتاری صفحه 92 فارسی هشتم

1- برای هر یک از واژه ‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.

اخلاص:

جواب:  خلوص – خالص

حق:

جواب:  حقوق – حقیقت

مأمور:

جواب:  امر – امور

2- معادل معنایی واژه «اسد» را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.

جواب:  اسد به معنی شیر است.

محمد (مشبه) مانند (ادات تشبیه) شیر (مشبه به) شجاع (وجه شبه) است.

 

3- جاهای خالی نمودار زیر را با نوشتن کلمات مناسب کامل کنید.

گروه اسمی
وابسته پیشین هسته وابسته پسین
صفت پرسشی اسم صفت بیانی
چه انشای زیبایی
عجب لباس گران قیمتی

 

4- گروه‌های اسمی مشخص شده در جمله‌های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.

* چه انشای زیبایی را نوشته‌ای!

* عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!

* چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

گروه اسمی
وابستهٔ پیشین هسته وابستهٔ پسین
صفت تعجبی اسم صفت بیانی
چه انشای زیبایی
عجب لباس گران‌قیمتی
چه پرسش دقیقی