گام به گام درس 8 قرآن هشتم

جواب درس هشتم قران هشتم

گام به گام درس 8 قرآن هشتم

درس هشتم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 8 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 80 و 81 و 83 و 84 درس هشتم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس هشتم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 8 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

آگاه، پیامبر، تبعیت کن، پیروی نکن

 

1-نَبِیّ پیامبر 5-اِتَّبِع تبعیت کن، پیروی کن
2-النَّبِیّ پیامبراکرم(ص) 6-خَبیر آگاه، با خبر
3-اِتَّقِ تقوا پیشه کن 7-وَکیل مدافع و پشتیبان
4-لاتُطِع اطاعت نکن، پیروی نکن

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 8 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .یآ اَیهَا النَّبِی : ای پیامبراکرم(ص)

2 .اتَّقِ اللهُ: تقوای خدا را پیشه کن

3 .وَ التُطِعِ الکافِرینَ وَ المُنافِقینَ: و اطاعت نکن کافران و منافقان را

4 .عَلیمًا حَکیمًا: دانای حکیم

5 .وَاتَّبِع ما یُوحی اِلَیکَ: و پیروی کن از آنچه وحی می شود به تو

6 .وَ تَوَکَّل عَلَی اللهِ: و توکل کن بر خدا

🧧 جواب انس با قرآن درس 8 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی احزاب را کامل کنید.

1 .یآاَیهَا النَّبی اتَّقِ اللهَ:

ای پیامبر اکرم(ص)تقوای خدا را پیشه کن.

2 .وَ التُطِعِ الکافِرینَ وَ المُنافِقینَ:

و اطاعت نکن از کافران و منافقان.

3 .إِنَّ اللهَ کانَ عَلیمًا حَکیمًا:

قطعاً خداوند دانای حکیم است.

4 .وَاتَّبِع ما یُوحی اِلَیکَ مِن رَبِّکَ:

و پیروی کن از آنچه وحی می شود به تو از پروردگارت.

5 .إِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعمَلُونَ خَبیرًا:

قطعاً خدا به آنچه انجام می دهید، آگاه است.

6 .وَ تَوَکَّل عَلَی اللهَ:

و توکل کن بر خداوند.

7 .وَ کَفَی بِاللّهِ وَکیلًا:

و کافی است خدا برای مدافع بودن.

ج ـ از صفحه 422 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

مِن آیاتِ الله :  از نشانه های خداوند .

لِهُم مغفِرَه و اجرا عظیما : برایشان آمرزش و پاداش بزرگی است.

 

جواب جلسه دوم درس هشتم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس هشتم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دعوت کننده، گواه، بشارت دهنده، چراغ

 

1-اَرسَلنا فرستادیم 5-سِراج چراغ
2-شاهِد شاهد، گواه 6-مُنیر روشنی بخش
3-مُبَشِّر بشارت دهنده، مژده دهنده 7-بَشِّر بشارت بده
4-داعی دعوت کننده

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس هشتم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .إِنّا اَرسَلناکَ: قطعاً ما فرستادیم تو را

2 .شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا: گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده

3 .وَ داعیًا اِلَی اللهِ بِإذنِهِ: و دعوت کننده به سوی خدا به فرمانش

4 .وَ سِراجًا مُنیرًا: و چراغی روشنی بخش

5 .بَشِّرِ المُؤمِنینَ: بشارت بده مؤمنان را

6 .فَضلًا کَبیرًا: رحمتی بزرگ

🧧 جواب انس با قرآن درس هشتم قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی احزاب را کامل کنید.

1 .یآاَیهَا النَّبِی إِنّا اَرسَلناکَ شاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذیرًا:
ای پیامبر قطعاً ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و هشداردهنده.

2 .وَ داعِیًا اِلَی اللهِ بِإذنِهِ وَ سِراجًا مُنیرًا:
و دعوت کننده به سوی خدا به فرمانش و چراغی روشنی بخش.

3 .وَ بَشِّرِ المُؤمِنینَ بِاَنَّ لَهُم مِنَ اللهِ فَضلًا کَبیرًا:
و بشارت بده مؤمنان را به اینکه برای آنها از سوی خدا رحمتی بزرگ است.

3 .وَ التُطِعِ الکافِرینَ وَالمُنافِقینَ وَدَع آذاهُم:
و پیروی نکن از کافران و منافقان و بگذر از آزار و اذیت آن ها.

4 .وَ تَوَکَّل عَلَی اللهِ:

و توکل کن بر خداوند.

5 .وَ کَفَی بِاللهِ وَکیلًا:

و کافی است برای مدافع(بودن).