گام به گام درس 7 قرآن هشتم

جواب درس هفتم قران هشتم

گام به گام درس 7 قرآن هشتم

 

جواب فعالیت های درس 7 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 71 و 72 و 74 و 75 درس هفتم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس هفتم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 7 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زندگی، ظاهری، افراد غافل

1-لایُخلِفُ تخلف نمی کند، خلاف نمی کند 3-حَیاه زندگی
2-ظاهِراً ظاهری 4-غافِلونَ افراد غافل، افراد بی توجه

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 7 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .وَعدَ الله: وعده ی خدا

2 .لایُخلِفُ الله وَعدَهُ: تخلف نمی کند خداوند از وعده اش

3 وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ: امّا بیشتر مردم

4 .لایَعلَمُونَ: نمی دانند

5 .وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ: و آنها از آخرت

6 .هُم غافِلُونَ: آنها غافل هستند

7 .وَ مَا الله بِغافِلٍ: و نیست خداوند غافل

8 .عَمّا تَعمَلُونَ: از آنچه انجام می دهید

🧧 جواب انس با قرآن درس 7 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره ی روم را کامل کنید.

1 .وَعدَ الله لایُخلِفُ اللهُ وَعدَهُ:

وعده ی خدا، تخلف نمی کند خدا از وعده اش.

2 .وَلکِنَّ اَکثَرَ النّاسِ لایَعلَمُونَ:

امّا بیشتر مردم نمی دانند.

3 .یَعلَعُونَ ظاهِرًا مِنَ الحَیوهِ الدُّنیا:

می دانند ظاهری از زندگی دنیا را.

4 .وَ هُم عَنِ الآخِرَهِ هُم غافِلُونَ:

و آنها از آخرت غافل هستند.

5 … .فَاصبِر اِنَّ وَعدَ الله حَقٌّ:

.. پس صبر کن که وعده ی خدا حق است.

ج– از صفحه  406 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.

و من آیاته خلقُ السماواتِ و الارض : و از نشانه هایش آفرینش آسمانها و زمینی است.

اَّ فی ذلک لآیات للعالمین : همانا در آن نشانه های برای دانایان است.

پیام قرآنی درباره زبان های گوناگون

پیام قرآنی درباره زبان های گوناگون

 

جواب جلسه دوم درس هفتم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس هفتم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

اقامه می کنند، رستگاران، حکمت آموز، یقین دارند

1-تِلکَ این، آن 4-یُؤتونَ می پردازند
2-حَکیم حکمت آموز 5-یُوقِنونَ یقین دارند
3-یُقیمونَ اقامه می کنند، برپا می کنند 6-مُفلِحونَ رستگاران

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس هفتم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .ءایاتُ الکِتابِ الحَکیمِ: آیات کتاب حکمت آموز

2 .هُدًی وَ رَحمَهٌ لِلمُحسِنینَ: هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3 .یُقیمُونَ الصَّلوهَ: برپا می دارند نماز را

4 .وَ یُؤتُونَ الزَّکوهَ: و می پردازند زکات را

5 .هُم یُوقِنُونَ: آنها یقین دارند

6 .اَولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ: آنها همان رستگاران هستند

🧧 جواب انس با قرآن درس هفتم قرآن هشتم: آیات 1 تا 5 سوره ی لقمان را معنا کنید.

1 .الم* تِلکَ ءایاتُ الکِتابِ الحَکیمِ:

الف الم میم* آن آیات کتاب حکمت آموز است.

2 .هُدًی وَ رَحمَهً لِلمُحسِنینَ:

هدایت و رحمتی برای نیکوکاران

3 .اَلَّذینَ یُقیمونَ الصَّلوهَ وَ یُؤتونَ الزَّکوهَ:

کسانی که برپا می دارند نماز را و می پردازند زکات را.

4 .وَ هُم بِالأخِرَهِ هُم یوقِنونَ:

و آنها به آخرت یقین دارند.

5 .اَولئِکَ عَلَی هُدًی مِن رَبِّهِم وَ اُولئِکَ هُمُ المُفلِحونَ:

آنها بر هدایتی از پروردگارشان هستند و آنها همان رستگاران هستند.

ج ـ از صفحه  412 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

الف) لَصوتِ : صدای

ب) و اذ قالَ : و زمانی که

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 6  قرآن هشتم