گام به گام درس 3 قران هشتم

جواب درس سوم قران هشتم

گام به گام درس 3 قران هشتم

درس سوم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 3 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 23 و 33 و 34 و 36 و 37 درس سوم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس سوم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 3 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

نبود، آیا، رویاندیم

1-اَآیا4-زَوجنوع، گونه
2-کَمچقدر، چه بسیار5-مانه، نیست
3-اَنبَتنارویاندیم6-ما کانَ نبود، نیست

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 3 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .کَم اَنبَتنا: چه بسیار رویاندیم

2 .مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ: از هر نوع ارزشمندی

3 .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً: قطعاً در آن نشانه ای است

4 .العَزیزُ الرَّحیمُ: شکست ناپذیر مهربان

نکته:
1 .هرگاه دو اسم همراه هم بکار روند و تنوین داشته باشند، در ترجمه یکی از آنها را، می توانیم بدون«ی» معنا کنیم، مانند: ترکیب «زوجٍ کَریمٍ»: «نوع ارزشمندی» یا «نوعی ارزشمند».
2 .حرف «لَ» که همراه «ایَه» بکار رفته، لام تأکید است و آن را معنا نمی کنیم.

تمرین: این عبارات را معنا کنید.
1 .وَ ما کانَ اَکثَرَهُم: و نیستند(نبودند)بیشتر آن ها.
2 .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً: قطعاً در آن نشانه ای است.

🧧 جواب انس با قرآن درس 3 قرآن هشتم: ترجمه این آیات از سوره ی شعراء را کامل کنید.

1 .اَ وَ لَم یَروا إِلَی الاَرضِ:

و آیا نگاه و دقت نکردند به زمین.

2 .کَم اَنبَتنا فیها مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ:

چه بسیار رویاندیم در آن از هر نوع(گیاه) ارزشمند و مفید.

3 .إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَهً:

قطعاً در آن نشانه ای است.

4 .وَ ما کانَ اَکثَرَهُم مُؤمِنینَ:

و نیستند (نبودند) بیشتر آنها مؤمن.

5 .وَ إِنَّ رَبِّکَ لَهُوَ العَزیزُ الرَّحیمُ:

و قطعاً پروردگارت شکست ناپذیر(عزتمند) و مهربان است.

نکات:
1 .فعل «لَم یَروا»، مضارع جحد است که در ترجمه به صورت ماضی منفی «دقت نکردند» معنا می شود.
2 .کلمه «لَهُوَ»، حرف «لَـ» آن برای تأکید آمده و معنا نمی شود و کلمه «هُوَ» ضمیر فصل می باشد که بهتر است آن را معنا نکنیم.

ج- از صفحه 370 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

1-رَبَّ العالمین : پروردگار جهانیان

2-العزیز الریحم : شکست ناپذیر مهربان

د- پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم از صفحه 370

پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم از صفحه 370

جواب جلسه دوم درس سوم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس سوم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پیروی کنید، پیامبر، پیامبران، مورد اعتماد، تقوا داشته باشید، تکذیب کرد

1-کَذَّبَ، کَذَّبَت تکذیب کرد، انکار کرد5-اَمینراستگو و درستکار، مورد اعتماد
2-مُرسَلینَپیامبران6-اِتَّقواتقوا پیشه کنید، تقوا داشته باشید
3-تَتَّقونَتقوا پیشه می کنید، تقوا دارید7-اَطیعوااطاعت کنید، پیروی کنید
4-رَسولپیامبر، فرستاده8-اِناگر، نه، نیست

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس سوم قرآن هشتم :
الف. به محل ترجمه ی کلمه ی بعد از «اِتَّقوا» در عباراتی مانند «اِتَّقوا الله: تقوای خدا را پیشه کنید»

توجه کنید. اینک این دو عبارت را ترجمه کنید.
1 .اِتَّقوا رَبَّکُم: تقوای پروردگارتان را پیشه کنید

2 .وَاتَّقوهُ: و تقوای او را پیشه کنید

ب. گاهی به جای ضمیر «ی» کسره می آید؛ مانند: «اَطیعونِ = اَطیعونی = اَطیعوا + ن + ی: اطاعت کنید مرا».

اینک این دو عبارت زیر را ترجمه کنید.
3 .فَاعبُدونِ: پس عبادت کنید مرا

4 .واتَّقونِ: و تقوای مرا پیشه کنید

 

💢 جواب فعالیت سوم درس سوم قرآن هشتم: ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .اِذ قالَ لَهُم اَخوهُم هُودٌ: هنگامی که گفت به آن ها برادرشان هود.

2 .اَلا تَتَّقونَ: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3 .إِنّی لَکُم: قطعاً من برای شما

4 .رَسولٌ اَمینٌ: پیامبری راستگو و درستکار هستم.

5 .فَاتَّقوا الله: پس تقوای خدا را پیشه کنید.

6 .وَ اَطیعونِ: و اطاعت کنید مرا

 

🧧 جواب انس با قرآن درس سوم قرآن هشتم: این آیات از سوره ی شعراء را کامل کنید.

1 .کَذَّبَت عادٌ المُرسَلینَ:

تکذیب کردند(قوم) عاد پیامبران را.

2 .اِذ قالَ لَهُم اَخُوهُم هُودٌ اَلا تَتَّقونَ:

هنگامی که گفت به آن ها برادرشان هود که: آیا تقوا پیشه نمی کنید؟

3 .اِنّی لَکُم رَسولٌ اَمینٌ:

قطعاً من برای شما پیامبری راستگو و درستکار هستم.

4 .فَاتَّقوا الله وَ اَطیعونِ:

پس تقوای خدا را پیشه کنید و اطاعت کنید مرا.

5 .وَ ما اَسئَلُکُم عَلَیهِ مِن اَجرٍ:

و درخواست ندارم از شما بر آن(رسالت خود) هیچ مزدی را.

6 .إن اَجریَ إلّا عَلَی رَبِّ العالَمینَ:

نیست پاداش من مگر بر پروردگار جهانیان.
نکات:
1 .گاهی به جای ضمیر«ی»، در آخر کلمه ای«کسره» قرار می گیرد، مانند: (اَطیعونِ) ، که در ترجمه به معنای «من را» بکار می رود.
2 .کلمه «إن» وقتی در جمله همراه با «إلّا» بکار رود به معنای«نه، نیست» می باشد.

ج- از صفحه 373 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.

فی جنات و عَعُیونِ : در بهشت (باغ ها) و چشمه ها

انی لکم : قطعا من برای شما

د- پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم 

پیام قرآنی درس سوم قرآن هشتم