گام به گام درس 1 قران هشتم | جواب انس با قران و

جواب درس اول قران هشتم

گام به گام درس 1 قران هشتم | جواب انس با قران و

جواب فعالیت های درس 1 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 14 و 15 و 17 و 18 درس اول آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس اول

💢 جواب فعالیت اول درس 1 قرآن هشتم: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

زکات، فروتن، انجام دهنده، بیهوده

1-اَفلَحَ رستگار شد(شدند) 4-مُعرِض روی گردان
2-خاشِع فروتن، متواضع 5-زَکاه زکات
3-لَغو بیهوده، سخن و کار بیهوده 6-فاعل انجام دهنده

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 1 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ: قطعاً رستگار شدند مؤمنان
2 .فِی صَلاتِهِم: در نماز شان
3 .عَنِ اللَّغوِ: از کار بیهوده
4 .لِلزَّکوهِ: برای زکات

نکته: گاهی کلمه ای که در یک عبارت قرآنی به صورت جمع آمده، بهتر است در فارسی مفرد معنا معنا شود؛
مانند: فی صَلاتِهِم خاشِعونَ: در نمازشان خاشع(فروتن) هستند.

💢 تمرین: عبارت های زیر را معنا کنید.
1 .عَنِ اللَّغوِ مُعرضونَ: از کار بیهوده روی گردان هستند.
2 .وَالَّذینَ هُم مُحسِنونَ: و کسانی که نیکوکار هستند.

🧧 جواب انس با قرآن درس 1 قرآن هشتم: ترجمه آیات 1 تا 5 سوره مؤمنون را کامل کنید.

1 .قَد اَفلَحَ المُؤمِنونَ:

قطعاً رستگار شدند مؤمنان.

2 .اَلَّذینَ هُم فِی صَلاتِهِم خاشِعُونَ:

کسانی که در نمازشان فروتن هستند.

3 .وَالَّذینَ هُم عَن اللَّغوِ مُعرِضُونَ:

و کسانی که از کار بیهوده روی گردان هستند

4 .وَالَّذینَ هُم لِلزَّکوهِ فاعِلُونَ:

و کسانی که زکات می دهند.

5 .وَالَّذینَ هُم لِفروجِهِم حافِظُونَ:

و کسانی که پاکدامن هستند.

نکته:1 تا 5 :کلمه «هُم» برای تأکید بکار رفته و آن را معنا نمی کنیم.

جواب جلسه دوم درس اول

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس اول قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دانا، انجام می دهند، دانست

1-یُسَبِّحُ تسبیح می کند 5-عَلیم دانا
2-مَن هرکس، کسی که، چه کسی 6-یَفعَلونَ انجام می دهند
3-طیر پرنده، پرندگان 7-مَصیر بازگشت(بازگشتن)
4-عَلِمَ دانا، (در اینجا) می داند

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس اول قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .یُسَبِّحُ لَهُ: تسبیح می کند برای او

2 .مَن فِی السَّمواتِ وَ الاَرضِ: هرکس که در آسمانها و زمین است

3 .وَاللّهُ عَلیمٌ: و خدا دانا است 

4 .بِما یَفعَلُونَ: به آنچه انجام می دهند

5 .اَربَعَهً مِنَ الطَّیرِ: چهار پرنده

6 .وَ إِلَی الله المَصیرُ: و به سوی خداست بازگشت

🧧 جواب انس با قرآن درس اول قرآن هشتم: ترجمه دو آیه شریفه از سوره نور را کامل کنید.

1 .اَ لَم تَرَ أَنَّ اللهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَن فِی السَّمواتِ وَ الاَرضِ:
آیا ندیدی که خدا را تسبیح می کند هرکس که در آسمانها و زمین است.

2 .وَالطَّیرُ صافّاتٍ:

و نیز پرندگان در حالی که در آسمان پرواز می کنند.

3 .کُلٌّ قَد عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسبیحَهُ:

همه ی این موجودات راه نیایش و تسبیح خود را می دانند.

4 .وَاللهُ عَلیمٌ بِما یَفعَلُونَ:

و خداوند دانا است به آنچه انجام می دهند.

5 .وَ لِلّهِ مُلکُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ وَ إِلَی اللهَ المَصیرُ:
و برای خدا فرمانروایی آسمان‌ها و زمین است و بازگشت به سوی خدا است.