نگارش پنجم درس شانزدهم

جواب درس 16 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس شانزدهم

 

درس شانزدهم : وقتی بو علی کودک بود

املا و دانش زبانی صفحه 84 نگارش پنجم

1 بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است، بنویسید.
لطف، حفظ، شوق، دل خوشی
جواب: 
– اشک شوق از دیدگان ستاره ، فرو ریخت و گفت:« ای خدای بزرگ، این پسرک نازنین من، در این دو سه ماهه، راه چند ساله را پیموده است؟ من که باور نمیکنم. نکند برای دلخوشی من این سخنان را می گویی؟
– ستاره که از شادی و هیجان، آرام و قرار از کف داده بود، گفت:« پروردگارا، از مهربانی، و لطف تو سپاس گزاریم و تو را شکر می گوییم که فرزندی به ما بخشیده ای. ای خدای مهربان، این فرزند خوب و دانا را برای ما حفظ بفرما.

صفحه 84 نگارش پنجم

جواب صفحه 85 نگارش پنجم

2 با توجه به متن درس کلمه های خواسته شده را پیدا کنید.

کلمه ای نه حرفی که پنجمین حرف آن » آ« باشد. ش ا د ی آ ف ر ی ن
کلمه ای هشت حرفی که حرف چهارم و هشتم آن »ی« باشد. ب خ ش ی د ه ا ی *
کلمه ای هفت حرفی که حرف اول آن »ح« باشد ح ی ر ت ز د ه * *
کلمه ای شش حرفی که بین دو قسمت آن » و« باشد. پ ر س و ج و * * *
کلمه ای پنج حرفی که آخر آن » ز« باشد. د ل س و ز * * * *

 

3 در جدول زیر، مانند نمونه، مثال هایی از نگاه کردن و خوب دیدن بنویسید.

نگاه کردن خوب دیدن
نگاه کردن از پنجره به بیرون دیدن یک شیء خاص مانند ماشین در خیابان
نگاه کردن به معلم دیدن مسابقه ورزشی
نگاه کردن به یک حادثه رانندگی دیدن یک نقاشی زیبا
نگاه کردن به آبشار دیدن آلبوم عکس

 

درک متن صفحه 86 نگارش پنجم

جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم

ب) متن زیر را با » که «، » تا «، » و « و » اما« کامل کنید.
نجار پیری بود ..که.. میخواست بازنشسته شود. او به کار فرمایش گفت ..که.. می خواهد ساختن خانه را رها کند ..تا .. از زندگی بی دغدغه در کنار خانوادهاش لذت ببرد. کارفرما از اینکه دید کارگر خوبش میخواهد کار را ترک کند، ناراحت شد. او از نجار پیر خواست ..که… به عنوان آخرین کار، تنها یک خانه ی دیگر بسازد. نجار پیر قبول کرد؛ ..اما.. کاملا مشخص بود ...که.. دلش به این کار راضی نیست. او برای ساختن این خانه، از مصالح بسیار نامرغوبی استفاده کرد ..و.. با بی حوصلگی به ساختن خانه ادامه داد.
وقتی کار به پایان رسید، کارفرما برای وارسی خانه آمد. او کلید خانه را به نجار داد .و.. گفت: »این خانه متعلق به توست. این هدیه ای است از طرف من برای تو«.
نجار یکه خورد. مایه ی تأسف بود! اگر میدانست ..که.. خانه ای برای خودش می سازد، حتما کارش را به گونه ای دیگر انجام میداد.

جواب صفحه 87  نگارش پنجم

جواب نگارش

با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب، درباره ی یکی از موضوعهای زیر تحقیق کنید و به صورت گزارشی بنویسید.

-منابع آب آشامیدنی
-نقش دانشمندان در زندگی انسان
جواب: 
انسان برای اینکه بیمار نشود باید از جسم خود مراقبت کند. باید بعضی ‌کار های لازم را انجام دهد و همچنین بعضی کار ها را انجام ندهد. مثلا‌ برای مبتلا نشدن بیماری های واگیر دار باید از کسانی که بیمار هستند ،دوری کند و سعی کند از وسایل آنها استفاده نکند. برای پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری ها، باید در زمان های معین واکسن زد. انسان نباید به وسایل آلوده دست بزند، با دستان آلوده میوه و غذا بخورد یا دست های آلوده ی خود را به چشم و دهان خود بزند؛ همچنین نباید در سرما و گرمای زیاد قرار بگیرد.

جواب های دیگر برای پیشگیری از بیماری

-پیشگیری از بیماری برای پیشگیری از ابتلا به برخی بیماری ها باید در زمان معین واکسن زد انسان نباید. به وسایل الوده دست بزند ،بادستان الوده میوه و. غذا بخورد. یا دست های الوده ی خود را به چشم و دهان خود. بزند. ،همچنین نباید. در. سرما و گرمای زیاد قرار بگیرد.

-پیشگیری از بیماری‌ ما باید وقتی بیمار شده ایم به پزشک مراجعه کنیم. وقتی بیمار شده ایم باستان آلوده میوه و غذا نخوریم. وقتی بیمار هستیم دارویی خود سرانه نخوریم. وقتی به بیماری مبتلا شدیم از رو بوسی و دست دادن خود داری کنیم..

-پیشگیری از بیماری پیشگیری از بیماریها نباید خودسرانه انجام شود.

-پیشگیری از بیماری ما باید حواسمان به خودمان باشدو هرگز با فردی که سرما خورده رو بوسی یا دست ندهیم و اگر هم سرما خورده ایم خیلی سریع به دکتر مراجع کنیم امیدوارم که تو فصل بهار سرما نخورید.

-پیشگیری از بیماری برای پیشگیری ازبیماری ها بایدبه دستورات پزشک ها عمل کنیم و همیشه با دستان آلوده میوه یا غذا نخوریم یا به وسایل آلوده دست نزنیم. یادمان باشد که همیشه میوه و سبزیجات شسته بخوریم ،وقتی بیمار شدیم بدون دستور پزشک دارویی نخوریم واگر بیمار شدیم خیلی سریع به درمانگاه برویم.

 

-نقش دانشمندان در زندگی انسان اگر دانشمندی نبود حالا نمی توانستیم تلویزیون ببینیم یا جلو ی کولر خنک شویم یا……. باید متشکر دانشمندان باشیم.