معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

معنی کلمات و شعر و آرایه های ادبی فارسی نهم

معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

 

معنی شعر میلاد گل فارسی نهم

 

میلاد گل و بهار جان آمد/ برخیر که عید می کشان آمد
معنی: میلاد حضرت مهدی (ع) فرا رسید و وجود عاشقانش را پر از شادی و نشاط کرد.
برخیز زیرا زمان خوشی و شادابی است

آرایه :
گل و بهار جان : استعاره از حضرت مهدی (عج)
بهار ، گل ، عید ، میلاد : مراعات نظیر
می کشان : استعاره از عارفان و عاشقان

خاموش مباش زیر این خرقه/ بر جان جهان ، دوباره جان آمد
معنی: گوشه نشینی و افسردگی را رها کن زیرا با
تولد امام زمان (عج) تمام مردم جهان
روح و جان تازه ای گرفتند.

آرایه :
جان و جهان : جناس
تکرار « ج » : واج آرایی
جهان : مجازاً مردم
گلزار زعیش ، لاله باران شد/ سلطان زمین و آسمان آمد
معنی: تمام هستی به خاطر تولد سرور آسمان و
زمین ( امام زمان ) شاد و زیبا شد.

آرایه :
گلزار ، عیش و لاله : مراعات نظیر
سلطان : استعاره از حضرت مهدی
زمین و آسمان : تضاد ، مراعات نظیر و مجازاً تمام هستی

آماده ی امر و نهی و فرمان باش /  هشدار ، که منجی جهان آمد

معنی: گاه باش که امام زمان ، نجات بخش مردم
، به دنیا آمده ، سپس با تمام وجود آماده اجرا
دستور و امر او باش.

 امام خمینی ( ره )
تاریخ ادبیات :
امام خمینی ( ره ) بنیانگذار و رهبر فقید جمهوری
اسلامی است و از جمله آثار وی می توان به
دیوان شعر و کتاب چهل حدیث اشاره کرد.
( 1368-1281 هجری شمسی)
 آرایه :

امر و نهی : تضاد
جهان : مجازاً مردم