معنی شعر ستایش پایه هفتم

شعر ستایش | معنی کلمات و آرایه های ادبی

 

معنی شعر ستایش پایه هفتم

📚 معنی شعر ستایش فارسی هفتم
🔴 درس – : صفحه 9

1- ای نام تو، بهترین سرآغاز
معنی» ای خدا نام تو بهترین نام برای آغاز هر کاری است
بی نام تو، نامه کی کنم باز؟
معنی» بدون ذکر نام تو چگونه می توانم کتابم را شروع کنم؟

بیت سه جمله است. بعد از ای منادای محذوف وجود دارد. نام تو، نهاد و بهترین سرآغاز، مسند است. اشاره به حدیث پیامبر: هر کاری که با نام خدا آغاز نشود، ابتر (ناقص) است.

2- ای یاد تو، مونس روانم
معنی» ای خداوند نام و یاد تو همدم روح و جان من است
جز نام تو، نیست بر زبانم
معنی» نام تو همیشه بر زبانم جاری است

بیت سه جمله است. بعد از ای، منادای محذوف وجود دارد. بیت پنج ترکیب اضافی دارد. (یاد تو. مونس روان. روان من. نام تو. زبان من )

3- ای کارگشای هرچه هستند
معنی» ای خداوندی که حلّال و بر طرف کننده ی مشکلات هستی
نام تو، کلید هرچه بستند
معنی» نام تو مانند کلیدی است که درهای بسته را باز می کند

نام خدا به کلید تشبیه شده است.

4- ای هست کُنِ اساس هستی
معنی» ای خداوندی که پایه و اساس جهان را به وجود آورده ای
کوته ز درت، دراز دستی
معنی» هرگونه ستم و تجاوزی به درگاه با شکست مواجه است

اساس از کلمات هم‌آوا است. درازدستی، نهاد و کوته نقش مسند دارد. فعل است از آخر جمله حذف شده است.

5- هم قصّهٔ نانموده، دانی
معنی» خدایا تو از داستان ها و سرنوشت هایی که آشکار نشده است با خبر هستی
هم نامهٔ نانوشته، خوانی
معنی» و کتاب ها و نامه هایی که نوشته نشده است را می خوانی

اشاره به آیه قرآن: خداوند آنچه آشکار می‌کنید و آنچه پنهان می‌کنید، می‌داند.

6- هم تو، به عنایت الهی
معنی» ای خداوند با لطف و توجه خداوندی ات
آنجا، قَدَمَم رسان که خواهی
معنی» من را به راهی که خودت سزاوار و شایسته می دانی هدایت کن

بیت دو جمله است. رسان و خواهی فعل جمله‌ها هستند.

7- از ظلمتِ خود، رهایی ام ده
معنی» مرا از تاریکی خواهش های نفسانی ام رها کن
با نورِ خود آشنایی ام ده
معنی» و با نور معرفت خودت آشنایم کن

( ـَ م) در هر دو جمله نقش مفعولی دارد. رهایی‌ام و آشنایی‌ام، قافیه و ده ردیف است. نور و ظلمت متضاد هستند.

 

 

معنی کلمات فارسی هفتم درس ستایش 

مونس: همدم، یار
کارگشا: حل کننده مشکلات، آسان کننده کارها
اساس: پایه، بنیاد
کوته: مخفّف کوتاه
درازدستی: ستمگری، زورگویی
نانموده: آشکار نشده، پنهان
عنایت: بخشایش، لطف، توجه، احسان
روان: روح، جان
توفیق: سازگاری، موافقت