معنی شعر ستایش خدا چهارم

شعر ستایش فارسی چهارم ابتدایی

 

معنی شعر ستایش خدا چهارم

📚 معنی شعر فارسی چهارم
🔴 درس -: صفحه 8

🔹 معنی شعر ستایش «خدا»

بیت اول:
به مادر گفتم: خداوند کیست که حضور او را در خانه می شود احساس کرد ، اما دیده نمی شود.

بیت دوم:
تو پاسخ دادی: هیچ کس از خداوند مهربانتر نیست او حتی یک لحظه از بندگانش جدا نمی شود

بیت سوم:
پرسیدم چرا خداوند را در خواب نمی بینم و چرا هرگز به من پاسخی نمی‌دهد

بیت چهارم:
من تو را هنگام نماز صبح می بینم اما خداوندی که پرستش می کنی را نمی‌بینم

بیت پنجم:
مادر آهسته به من گفت: فرزندم خداوند را باید در درون خودت در قلبت پیدا کنی

بیت ششم :
خداوند در میان رنگ و بوی گل پنهان است واین همه طبیعت زیبا نشانه های از قدرت خداوند است.

بیت هفتم:
فرزندم خداوند در پاکی و خوبیهاست و در میان نور و روشنایی قرار دارد

 

 

 

📌حتما به دانش آموز تاکید کنید شاعر رو بشناسند و پایان تکالیف شون نویسنده و شاعر را ذکر کنند.

🔹کلمات مهم ستایش:
دمی به معنی لحظه ای
جوی: پیدا کن ، بیاب
نهان : پنهان ، مخفی
بود: باشد، هست
نشان : علامت ، نشانه