معنی راز نشانه ها فارسی چهارم (درس سوم)

هم خانواده ، متضاد ، معنی کلمات مهم درس

 

معنی راز نشانه ها فارسی چهارم (درس سوم)

📚 معنی راز نشانه ها فارسی چهارم
🔴 درس سوم: صفحه 30

❌هم خانواده و متضاد
درس سوم(راز نشانه ها)

#هم_خانواده
🔸 حاکم ⬅️ حکم ،حکیم
🔸 معذرت ⬅️ عذر ،معذور
🔸 فهم ⬅️ فهمیده ،فهیم

💯 #متضاد
🔹چپ ⬅️ راست
🔹 خوب ⬅️ بد
🔹 نخورده ⬅️ خورده
🔹 کمی ⬅️ زیادی

 

 

درس سوم فارسی چهارم