معنی درس پنجم فارسی دهم (بیداد ظالمان )

درس بیداد ظالمان پایه دهم با جواب

 

معنی درس پنجم فارسی دهم (بیداد ظالمان )

درس پنجم فارسی پایه دهم :

۱- هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد
معنی: مرگ به سراغ شما هم خواهد آمد و رونق و روزی شکوه دوران شما نیز به پایان خواهد رسید.

۲- وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب / بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
معنی: محنت و سختی ، جغدِ شوم ویرانگری است که به ما بسنده نمی کند، شما را نیز خانه خراب خواهد کرد.

۳- آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
معنی: مرگ که نابودکننده خاص و عام است، روزی شما را نیز نابود خواهد کرد.

۴- چون داد عادلان به جهان در، بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
معنی: وقتی که عدل و انصافِ انسانهای عادل در جهان باقی نماند، ظلم و ستم ظالمانی چون شما نیز از بین رفتنی است.

۵- در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت / این عوعو سگان شما نیز بگذرد
معنی: وقتی که بانگ و خروش انسان های شجاع گذشت و رفت، این صدای گوشخراشِ انسان های پستی چو شما نیز یقیناً رفتنی است.

۶- بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت / هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
معنی: مرگ همچو بادی است که شمع وجود انسان ها را خاموش میکند. این بادِ اجل، شمعِ وجودِ شما را نیز روزی خاموش می کند. ) خواهید مُرد(

۷- زین کاروانسرا بسی کاروان گذشت / ناچار کاروان شما نیز بگذرد
معنی: انسان های زیادی به کاروان سرای دنیا آمده اند و رفته اند. شما نیز ناگزیر از این دنیا خواهید رفت.

۸- ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد
معنی: ای کسی که به بخت نیک خود افتخار میکنی. این بخت و اقبال فرخنده ی شما نیز به پایان خواهد رسید.

۹- بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد
معنی: با سپر صبر و تحمل، در برابر ستم و ظلمِ شما ) حاکمان ( استقامت میکنیم تا اینکه دورهی سلطه و قدرت شما نیز به پایان برسد.

۱۰- ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / این گرگی شُبان شما نیز بگذرد
معنی: ای کسانی که مردم را به دستِ حاکمانِ ستمگرِ گرگصفت سپرده اید. آگاه باشید که این ستمگری شما نیز روزی به پایان خواهد رسید.