معنی آرش کمانگیر فارسی چهارم (درس ششم)

هم خانواده ، متضاد ، معنی کلمات مهم درس آرش کمانگیر

 

معنی آرش کمانگیر فارسی چهارم (درس ششم)

📚 معنی آرش کمانگیر فارسی چهارم
🔴 درس ششم : صفحه 54 – 55 – 56 – 57

⬅️ معنی لغات مهم آرش کمانگیر فارسی چهارم

نقص : عیب – کمی و کاستی
نبر : جنگ
آشتی : دوستی – صلح
گهر : مخفف گوهر – مروارید
استوار : پابرجا – پایدار
فرود آید : پایین بیاید
چاره : راه حل – تدبیر
سرپنجه : نیرومند – توانا
خاور : مشرق
پایداری : ایستادگی – مقاومت
قامت : قد و بالا – اندازه
بامداد : صبح زود – اول صبح
رشید : راست قامت – دلاور
تناور : تنومند – قوی
زمزمه : آوازی زیر لب و آهسته
خرم : شاد – خوشحال
چابک : تند و سریع
وارونه : برعکس
منتظر : چشم به راه
بازوان : بازوها
گام : قدم

تیزبال : سریع – تیز پرواز
تحقیر : کوچک شمردن
پیشنهاد : نظر – رای
بی تابی : بی قراری
اندوهگین : غمگین – غصه دار
بردباری : صبر – شکیبایی
ماهر : زبر دست
افراسیاب : فرمانده ی سپاه توران
کمان : ابزار تیراندازی
سامان دادن : منظم کردن
پولادین : ساخته شده از فولاد
دیرین : قدیمی
چست : چالاک و چابک
بران : برنده – تیز
پهن : گسترده – پهناور
گوارا : خوب و لذت بخش
جاودانی : همیشگی
گریزان : شتابان
تندر : صدای رعد
زیر گوشی حرف زدن : پچ پچ کردن
نیم روز : میان روز

⬅️هم خانواده آرش کمانگیر فارسی چهارم :
تحقیر : حقارت – حقیر
ماهر : مهارت
مشکل : اشکال
منتظر : انتظار
توانا : توانایی – توان
نقص : ناقص

⬅️مخالف آرش کمانگیر فارسی چهارم
پیروزی : شکست
ناامید : امیدوار
سختی : آسانی
آشتی : قهر
خاور : باختر
محکم : سست
نهانی : آشکار
نازک : ضخیم
دیوانه : عاقل
شیرین : تلخ
تیره : روشن
توانا: ناتوان

⬅️کلمات املایی آرش کمانگیر فارسی چهارم
طولانی – سپاه توران – افراسیاب – جیحون – بی تابی – قامتی رشید – استوار – نقص و عیب – تناور – تیغه ی شمشیر – گهر – چست
و چابک – وزنده – غران – گریزان – گوهر فشانی –