فارسی هفتم درس چهاردهم

جواب درس 14 فارسی هفتم

فارسی هفتم درس چهاردهم

 

درس 14

 

 جواب خود ارزیابی صفحه 124 فارسی هفتم

1- چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی (ره) را در دوره نوجوانی و جوانی بیان کنید.

مهربان بودن ، فروتنی ، نظم و دقت در کار ها و غیره.

2- چرا در دوره انقلاب، همه ایران یک معلم داشت؟

نیمه‌ های پاییز سال ۱۳۵۷ بود. بر خلاف همه‌ ی پاییز ها که کلاس درس مدارس و دانشگاه‌ ها فعّال بودند، در آن پاییز دانش ‌آموزان و دانشجویان به فرمان امام اعتصاب کرده بودند و به مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها نمی‌رفتند. دیگر نه میز و نیمکتی در کار بود و نه معلّمی. همه به فرمان امام در کوچه‌ها و خیابان‌ها تظاهرات می‌ کردند و درس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می ‌رساندند. آن روزها ملّت، یک آموزگار، یک معلّم و یک استاد داشت و او کسی  جز امام خمینی (ره) نبود.

3- به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسلامی چیست؟

ساده‌زیستی، شجاعت، ایمان‌قوی، فروتنی و محبت به مردم.

 دانش زبانی و ادبی درس 14 فارسی هفتم

نکتۀ اول
به این جمله ها توجه نمایید و دربارهٔ آنها گفت وگو کنید.
من دیروز نامه  را نوشتم.
تو دیروز نامه را نوشتی.
او دیروز نامه را نوشت.
ما دیروز نامه را  نوشتیم.
شما دیروز نامه را نوشتید.
آنها دیروز نامه را نوشتند.
چنان که می بینید زمان فعل های جملات بالا، گذشته یا ماضی است. هر فعل صورت های مختلفی دارد که از روی آن شخص و شمار و زمان فعل را می توان دریافت.

شش ساخت زمان گذشته

مفرد
جمع
نوشتم
نوشتیم
نوشتی
نوشتید
نوشت
نوشتند

اگر با دقت به شش ساخت زمان گذشته نگاه کنید، متوجّه می شوید در همهٔ آنها جزء «نوشت » ثابت است؛ به این جزء، «بُن فعل » زمان گذشته میگویند.

جزئی که به بن فعل اضافه شده است و در شش ساخت متفاوت است، شخص و شمار فعل را نشان می دهد. به این جزء شناسه می گویند.

✔ یادآوری: به کلمه هایی مانند: نشستن، رفتن، دیدن، خوردن و … «مصدر » می گویند. چنان چهحرف «ن » را از آخر این کلمه ها حذف کنیم، بن ماضی به دست می آید.
نکتۀ دوم
پیش از این دانستیم که هر متنی یا نظم است یا نثر. نظم، انواع و اقسامی دارد؛ مانند غزل، مثنوی، رباعی و قطعه. نثر نیز انواعی دارد. یکی از انواع نثرها، نثر ساده است. در نثر ساده، نویسنده، بسیار طبیعی، روان و ساده می نویسد و بیشتر در پی آن است که پیام خود را به مخاطب برساند.
نوع دیگر نثر، نثر ادبی است که نویسنده به زیبایی نوشته، توجّه فراوان دارد تا تأثیر سخن خودرا بیشتر کند.

 جواب کار گروهی صفحه 125 فارسی هفتم

1- امام خمینی (ره) شاگرد و پیرو راه پیامبر (ص) بود. چه خصوصیاتی از پیامبر در اخلاق و رفتار او دیده می‌شد؟
مهربان بودن ، فروتنی ، نظم و دقت در کار ها  و مخالفت با ظالمان

2- خاطراتی از مبارزات امام خمینی (ره) و دوران انقلاب را در کلاس بازگو کنید.

 جواب نوشتن صفحه 125 فارسی هفتم

1- برای هریک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مظلوم:
ظالم، ظلم
جذاب:
جاذبه، مجذوب، جذب
قدرت:
قادر، مقدور
محبوب:
حبیب، محبت، حب

2- با حرف‌های درهم ریخته زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید. (ت، ی، د، ب، ع، ا)

  1. ابتدا
  2. تاب
  3. دعا
  4. عادی
  5. عابد
  6. عبد
  7. عبید
  8. تبعید
  9. عبادت
  10. ابداع

3- بن ماضی فعل‌های زیر را بنویسید.
رسیدند
رسید
گرفتی
گرفت
گریختید
گریخت
گذشتیم
گذشت

 جواب درک و دریافت صفحه 131 فارسی هفتم

1- پیام این داستان چیست؟
همه‌ی مردم وظیفه دارند از وطن , سرزمین و آزادی خود دفاع کنند.

2- یک بسیجی نوجوان، چگونه می‌تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟
با درس خواندن و کسب مدارج علمی بالا و به کار بستن علم و اخلاق در جامعه.

 معنی کلمات درس 14 فارسی هفتم

عوض کردن: دگرگون کردن، تغییر دادن

آزادیخواه: دوستدار آزادی

مظلوم: ستمدیده، ظلم شده

عالَم: دنیا، جهان

سلام الله علیها: درود خدا بر او باد

شلّیک: صدای گلوله

سوار: سوارکار

سرفراز: سربلند، پرافتخار

مزدوران: دست نشانده، آدم اجیر شده با پول

خان: لقب مالکان زمین

ناجوان مردانه: از روی نامردی

دلاور: دلیر، شجاع

بدین گونه: اینطور

تحصیل: درس خواندن، یاد گرفتن

مکتب خانه: مدرسه در قدیم

ختم قرآن: پایان، یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن

حوزهی علمیّه: مرکز آموزش علوم دینی

برگزید: انتخاب کرد

تأسیس کرد: به وجود آورد، تشکیل داد

عالِم: دانشمند

فروتن: متواضع، افتاده

خوش بیانی: گرم زبانی، دلنشینی کلام

سیمای جذّاب: چهرهی دوست داشتنیی

صاحب: دارا

خصوصیّات: جمع خصوصیه، ویژگیها

اعتقاد: باور

دگرگون کرد: تغییر داد

عُلما: جمع عالِم، دانشمندان

روحانیون: جمع روحانی

مرجعیّت: رهبری دینی، مرجع تقلید بودن

اطاعت: پیروی

نهضت: جُنبش، حرکت مردمی

اعتراض: مخالفت، شکایت

حمایت: طرفداری

تظاهرات: راهپیمایی

تبعید: دور کردن، به جای دور فرستادن

طرز: شیوه، روش

مرموز: نامعلوم، مُبهم، مشکوک

تألیف: نوشتن

استعمارگر: کشور زورگو و ستمگر

برافراشته: بلند کرده

ممنوع: منع شده

ناگزیر: ناچار

فعّال: کوشا، پُرکار

اعتصاب: دست از کار کشیدن به نشانهی اعتراض

فرمان: دستور

بانگ: صدا، فریاد

آموزگار: معلّم، آموزنده

گریخت: فرار کرد

استقبال: پیشواز کسی رفتن

نظام شاهنشاهی: حکومت پادشاهی

واژگون: سرنگون

پایهگذاری: به وجود آوردن، راهاندازی

غافل: بیخبر

میراث: باقی مانده

گرانبها: با ارزش