سوالات پیام های آسمانی هفتم درس دهم

سوال و جواب درس دهم پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس دهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 10 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس دهم پیام هفتم ستون دین میباشد.

1 .خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟
پاسخ: بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز سفارش کنند.

2 .پیامبر اکرم )ص( در مورد نماز انسان چه می فرماید؟
پاسخ: آن گاه که انسان با ایمان ……… هرگز زمان را رها نمی کردی.

3 .امام باقر درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
پاسخ: نمازی که در اول وقت خوانده شود، به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید : تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند هم تو را حفظ کند.

4 .برپاداشتن نماز اول وقت موجب چه چیزی می شود؟
پاسخ: موجب نزدیکی هر چه بیشتر انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود.

5 .پیامبر اسالم )ص( درباره ارزش نماز اول وقت چه می فرماید؟
پاسخ: پروردگارتان می فرماید: هرکس به نمازهای پنج گانه اش اهمیت دهد و آنها را در وقت خود بخواند، من قول می دهم در روزی که به مالقات من می آید او را به بهشت ببرم.

6 .برپا داشتن به موقع و درست نماز باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. ص غ

7 .هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

8 .اگر ارکان در نماز فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟
پاسخ: نمازش باطل خواهد شد.

9 .واجبات دیگر نماز به غیر از ارکان را نام ببرید؟
پاسخ: قرائت – ذکر – تشهد – سالم – تربیت – موالات

10.زیر ارکان نماز خط بکشید ؟
سلام – قیام – سجود – تشهد – رکوع – نیت – تکبیرت الحرام – موالات

پاسخ:

۱. نیت.
۲. تکبیره الاحرام
۳. قیام (در هنگام تکبیره الاحرام و هنگام رفتن به رکوع).
۴. رکوع.
۵. سجده

11.اگر واجبات دیگر نماز، به جز ارکان فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟
پاسخ: نماز باطل نخواهد شد.