سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس یازدهم

سوال و جواب درس یازدهم

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس یازدهم

1 -چرا ابوذر از آبی که همراه داشت ننوشید؟
پاسخ: چون فکر کرد شاید رسول خدا تشنه باشد و آب را برای ایشان ببرد

2معنی کنید :
-شبح : سایه
-بهت زده : شگفت زده

3 -رفتار ابوذر نشانه چه بود؟
پاسخ: دوستی و ایثار و از خود گذشتگی نسبت به پیامبر و یارانش

4 -سه کار که رسول خدا فرمودند باعث محبت دوستانت می شود چه بود ؟
پاسخ: رسول خدا فرمودند : سه کار است که باعث می شود محبت دوستانت به تو زیاد شود
1 -وقتی آن ها را دیدی سالم کن
2 -وقتی وارد مجلس می شوند برایشان جا باز کنی
3 -آن ها را با نام های که نیکوست و دوست دارند صدا بزنی

5-چه کارهایی می تواند باعث بیشتر شدن دوستی شود ؟
پاسخ: مهربانی ، گذشت ، عیادت بیماران ، کمک و همکاری ، غیبت نکردن

6-پیامبر اسالم می فرماید : مومن آینه مومن است

7-چه شباهتی بین آینه و دوست مومن است ؟
پاسخ: همانطور که آینه عیب ما را فقط به ما نشان می دهد دوست مومن عیب ما را فقط به خودمان می گوید
همانطور که آینه پشت سرمان عیبمان را نمی گوید دوست مومن هم پشت سر ما عیب ما را نمی گوید
همانطور که آینه آرام و بی صدا عیب ما را می گوید دوست مومن هم آرام و بی سر و صدا عیب ما را می گوید
همانطور که آینه عیب ما را به همان اندازه که هست می گوید دوست مومن هم عیب ما را بزرگ و کوچک نمی کند و به همان اندازه که هست می گوید
همانطور که آینه ما را همانگونه که هستیم نشان می دهد دوست مومن هم ما را خوبی و بدی ما را همانطور که هستیم به ما می گوید و کم و زیاد نمی کند

8-چند ویژگی از دوستت انتظار داری بگو؟
پاسخ: مهربان باشد ، دلسوز ، راستگو و باگذشت باشد در مشاکلت کمک کند از چیزی از او خواستم به من بدهد

9-لیتنی لم اتخذ فالنا خلیال
پاسخ: فرد گناهکار در روز قیامت می گوید ای کاش فلانی را به عنوان دوست انتخاب نکرده بودم – سوره فرقان آیه 28

10-چرا انتخاب دوست مهم است ؟
پاسخ: چون انتخاب دوست بر اخلاق و رفتار انسان تاثیر می گذارد و اگر دوست شایسته ای نباشد ممکن است ما را به کار بد و گناه بکشاند

11-پیامبر اکرم درباره دوست چه می فرماید ؟
پاسخ: دوست خوب نعمت است

12-چرا دوست خوب نعمت است ؟
پاسخ: چون می تواند در غم و شادی همراه ما باشد و در مشاکلت به ما کمک و همفکری کند

13 -تو اول بگو با کیان زیستی پس آنکه بگویم که تو کیستی چه مفهومی دارد تو در ابتدا بگو با چه کسانی نشست و برخاست و زندگی کردی تا بگویم که چه آدمی هستی و چه اخلاقی داری یعنی رفتار و اخلاق دوستان و دیگران روی انسان اثر می گذارد