سوالات هدیه های آسمان سوم درس چهارم

سوالات درس 4 هدیه های اسمانی سوم ابتدایی با جواب

سوالات هدیه های آسمان سوم درس چهارم

در این مطلب نیز برای شما سوالات درس سوم هدیه های آسمانی سوم ابتدایی را می خواهیم قرار دهیم. شما میتوانید در زیر سوالات درس چهارم هدیه های آسمانی در کاخ نمرود را مشاهده نمایید.

سوالات هدیه های آسمان سوم درس چهارم در کاخ نمرود

-1پادشاه سرزمین بابل چه کسی بود؟

پاسخ: نمرود

 

-2خداوند چه کسی را برای هدایت مردم بابل فرستاده بود؟

پاسخ: حضرت ابراهیم (ع)

 

-3مردم در آن زمان چه چیز های را می پرستیدند؟

پاسخ: بت های چوبی و سنگی ماه، خورشید، ستارگان، و عدّه ای نمرود را خدای خود می دانستند.

 

-4چرا نمرود حضرت ابراهیم )ع( را به کاخ خود دعوت کرد؟

پاسخ: تا با او گفت و گو کند و او را شکست دهد.

 

-5پاسخ حضرت ابراهیم در مقابل پرسش نمرود که خدای تو کیست چه بود؟

پاسخ: حضرت ابراهیم فرمود» کسی که آسمان و زمین و من و تو را آفریده است«.

 

-6وقتی نمرود گفت :» من خدای قدرتمند و بزرگ این سرزمین هستم حضرت چه فرمود؟

پاسخ: پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد . تو اگر راست می گویی و خدا هستی آن را از مغرب بیاور!

 

-7نمرود جواب کدام پرسش حضرت ابراهیم را نتوانست پاسخ دهد؟

پاسخ: تو اگر راست می گویی و خدا هستی ، خورشید را از مغرب بیرون بیاور.

 

-8واژه های زیر را با توجه به درس تعریف کنید؟
-1خداپرست : حضرت ابراهیم )ع( تنها به خدای یگانه ایمان داشت و در مقابل او سجده می کرد.
-2بت شکن : بت ها را می شکست و مردم با شنیدن حرف های زیبای او به خدا ایمان می آوردند و بت ها را می شکستند.
-3آرام محکم و استوار: به مجلس نمرود با قدم های آهسته و استوار وارد شد.

 

-9نام چهاردهمین سوره ی قرآن چیست و چه ارتباطی با این درس دارد؟

پاسخ: سوره ی ابراهیم . این سوره در باره ی دعاهای حضرت ابراهیم )ع( و یکتا پرست شدن بت پرستان است.