سوالات هدیه های آسمان سوم درس هفدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس 17

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس هفدهم

سوالات درس 17 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس هفدهم
1 امام جعفر صادق (ع) مردم را به چه چیزی تشویق می کردند؟
 جواب : علم آموزی

2 چرا باید با نیازمندان به مهربانی رفتار کنیم ؟
 جواب : زیرا امام صادق (ع) فرمودند مهربانی با نیازمندان از نشانه های مومنان است.

3 آیا می توانی دو نمونه از خصوصیات امام صادق (ع) را بازگو کنید ؟
 جواب : ایشان همیشه لباس ساده و تمیز می پوشیدند، به نیازمندان کمک می کردند.