سوالات هدیه های آسمان سوم درس هفتم

سوال و جواب هدیه سوم درس هفت

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس هفتم

سوالات درس 7 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

۱. چگونه به پدر و مادر خود نیکی می کنید ؟
پاسخ: در کارها به پدر و مادرم کمک می کنم، به حرف های آنها گوش می دهم و همیشه به آنها احترام می گذارم. |

۲. چرا پیامبر فرمود خداوند اویس را خیلی دوست داشت ؟
پاسخ: به خاطر اینکه اویس به مادرش احترام می گذاشت.

٣. من فکر می کنم خداوند تمام کسانی را که به پدر و مادرشان احترام می گذارند دوست دارد.

4. یکی از راه های احترام به پدر و مادر این است که با آنان با مهربانی رفتار کنیم و هیچ وقت صدایمان را پیش آنان بالا نبریم.