سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس هشتم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دو نامه

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس هشتم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 8 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس هشتم : دو نامه

١- همت و غیبت چه نتیجه های دارد ؟
جواب: رابطه دوستانه افراد را از بین می برد- آبروی افراد از بین می رود- بین افراد کینه و بدبینی ایجاد می کند- نماز و روزه افرادی که این کار را می کنند قبول نمی شود.

۲- در آیه لا یسخر قوم من قوم …………………… خداوند ما را از چه کارهایی بازداشته است؟
جواب: یکدیگر را مسخره نکنید و القاب زشت روی یکدیگر نگذارید.

3- طبق آیه والکاظمین الغیظ و العافین عن الناس نیکوکاران در مقابل خطای دیگران چه کاری انجام می دهند ؟
جواب: نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند.

۴- در آیه ولا تعاونوا على الثم والعدوان خداوند مسلمانان را از چه کاری بازداشته است ؟
جواب: در کارهای بد به یکدیگر کمک نکنیم.

۵- آیه وجتنبوا کثیرا من الظن به کدام گزینه زیر اشاره دارد
الف) رفتار نیک ب ) گفتار نیک ج )اندیشه نیک * د) مهر و محبت

۶- گناهی که از زبان سرچشمه می گیرد نام ببرید .

جواب:  دروغ – تهمت – خبرچینی – غیبت – دادن لقب های زشت – مسخره کردن

۷- امام صادق علیه السلام : بدترین مردم کسی است که مردم از شر زبان او در امان نیستند.

۸- در برابر رفتار نادرست دیگران چگونه باید رفتار کنیم ؟
جواب: دوستانه به او تذکر بدهیم و او را متوجه اشتباه و گناهش بکنیم.

۹- تهمت یعنی چه ؟
جواب: یعنی گمان بد به کسی بردن و کسی را به کاری که انجام نداده متهم کردن.

۱۰–غیبت یعنی چه؟
جواب: پشت سر کسی بدگویی کردن و عیب او را گفتن.