سوالات مطالعات پنجم درس بیست با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 20 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس بیست با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس بیستم : کشور گشایان بیرحم

١- سرزمین مغولستان در زمان خوارزمشاهیان در کجا قرار داشت؟
پاسخ» در زمان خوارزمشاهیان، در شرق ایران و شمال چین سرزمین مغولستان وجود داشته

۲- مغولستان چگونه سرزمینی بود و مردم آن چگونه زندگی می کردند؟
پاسخ» مغولستان سرزمینی با آب و هوای سرد و خشک بود و قبایل مغول با کمبود غذا روبه رو بودند. آنها قبائل بیابان گرد بودند و زندگی خود را بیشتر از راه غارت کاروان ها با هجوم به سرزمینهای دیگر می گذراندند.

3- چنگیز خان چگونه مردی بود و به کدام شهرها حمله کرد و چه کرد؟
پاسخ» چنگیز خان مردی بسیار بیرحم و خشن بود. او ابتدا به چین حمله کرده اموال مردم را غارت کرد و ساکنان شهرها را کشت. سپس چند نفر بازرگان را برای تجارت به ایران فرستاده

۴- چرا چنگیزخان به ایران حمله کرد؟
پاسخ» وقتی بازرگانان به شهر اترار رسیدند، غایر خان، حاکم آن شهر، آنها را دستگیر کرد و به سلطان محمد خوارزمشاه خبر داد که این افراد برای جاسوسی آمده اند و بهتر است کشته شوند سلطان محمد نیز سخنان حاکم را پذیرفت. حاکم شهر پس از کشتن بازرگانان، اموال آنان را تصاحب کرد. چنگیز خان پس از آنکه ماجرا را فهمید، از سلطان محمد خواست که غایر خان را به او تحویل دهد اما سلطان محمد از این کار خوداری کرد و به ایران حمله کرد |

5- هنگام حمله مغولان به ایران سلطان محمد خوارزمشاه چه کرد؟
پاسخ» مغول ها به ایران حمله کردند سلطان محمد خوارزمشاه به – جای ایستادگی در مقابل دشمن، پا به فرار گذاشت . و به این ترتیب، مغولها وارد ایران شدند

۶- هلاکوخان چگونه حکومت عباسیان را برانداخت؟
پاسخ» چهل سال بعد از حمله ی چنگیز، هلاکوخان، نوه ی او با سپاه ی بزرگ به – ایران حمله کرد. هلاکوخان سپس به بغداد نیز لشکر کشید و آخرین خلیفه ی عباسی را به قتل رساند و به این ترتیب، حکومت عباسیان را برانداخت

۷- تیمور که بود؟
پاسخ» تیمور از فرماندهان بیرحم مغول بود که حدود ۱۶۰ سال پس از حمله ی چنگیز، توانست به تدریج بر ماوراء النهر حاکم شود. او ادعا میکرد که از بستگان چنگیز است

۸- در پی حمله ی تیمور و سپاهیانش به ایران چه اتفاقی افتاد؟
پاسخ» حکومتهای محلی ایران از بین رفتند و دوباره بیشتر شهرها و روستاهای کشور ما ویران شدند. تیمور چند بار به ایران هجوم آورد و سراسر ایران و کشورهای اطراف را تخریب کرد

۹- در زمان سلطان محمد خوارزمشاه چه کسی حاکم مغولستان بود؟
پاسخ» چنگیز خان

۱۰-چنگیزخان چگونه مردی بود؟
پاسخ» مردی بسیار بی رحم و خشن

۱۱- چنگیز خان ابتدا به کدام کشور حمله کرد و چه کرد؟
پاسخ» او ابتدا به چین حمله کرد اموال مردم را غارت کرد و ساکنان شهر را | کشت.

۱۲-حاکم شهر اترا در زمان حکومت سلطان محمد خوارزمشاه غایرخان بود،

۱۳- چهل سال بعد از حمله ی چنگیز هلاکوخان نوه ی چنگیز به ایران حمله کرد.

۱۴- از جمله کسانی که در مقابل مغول ها ایستادگی کرد سلطان جلال الدین خوارزمشاه پسر سلطان محمد بود.

۱۵-هلاکوخان پس از فتح ایران مراغه را پایتخت خود قرار داد و حکومتی تاسیس کرد که به حکومت ایلخانان شهرت یافت