سوالات متن درس 10 پیام های آسمانی هشتم

سوال درس دهم پیام های آسمانی هشتم با جواب

سوالات متن درس 10 پیام های آسمانی هشتم

 

درس دهم :  دو سرمایه گرانبها دو سرمایه گرانبها

1 شباهت ها و تفاوتهای یک مسابقه فوتبال با زندگی ما در دنیا  چیست؟
جواب: شباهت : زمان هردو محدود است . هردو داور دارد . در هردو  تلاش برای رسیدن به هدف وجود دارد.
تفاوت : در فوتبال فرصت جبران , و انجام دوباره بازی  وجود دارد . ولی زندگی دوباره تکرار نمی شود….. .

2 خداوند درباره کسانی که ارزش واقعی عمر خود را نمی دانند و فرصت های زندگی را بی دلیل از دست می دهند و  با دست خالی از این دنیا می روند چه می فرماید ؟
دو سرمایه گرانبها دو سرمایه گرانبها هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد ، می گوید پروردگارا مرا به دنیا بازگردان تا شاید کارهای شایسته ایی  را که ترک کرده بودم انجام دهم . هرگز؛ این سخنی است که او به زبان  می گوید.

3 علی(ع)در مورد فرصت ها چه می فرماید؟
جواب: فرصت ها مانند ابرها می گذرند ، پس فرصت های خوب را  غنیمت شمرید.

4 عوامل هدر دادن عمر را نام ببرید؟
جواب: 1-بیحالی و تنبلی  2- امروز و فردا کردن  3- بی  توجهی به اولویت ها  4- معاشرت با افراد بی نظم

5 بی توجهی به اولویت بندی کارها چه آثاری دارد؟
جواب: موجب عجله در کارها می شود . چون حس می کنیم که  وقت کم است و می خواهیم همه ی کارها انجام شود.

6 اولین سرمایه ی انسان برا خوشبختی در دنیا و آخرت  ..زندگی و عمر ..است.

7 یکی از تفاوتهای انسان با سایر حیوانات و گیاهان …قدرت عقل و اندیشیدن… است.

8 پیامبر در مورد تفکر چه می فرماید؟
جواب: ساعتی تفکر (در نشانه های خداوند)از ساعت های طولانی  عبادت کردن (بدون تفکر) برتر است.

9 خداوند کسانی را که از نعمت اندیشه و تفکر خوب استفاده  نمی کنند به چه تشبیه می کند؟
جواب: خداوند این گروه را که دلهایشان کرو لال است از چهارپایان  هم گمراه تر دانسته و آنها را بدترین موجودات معرفی می کند

10  امیر المؤمنین در مورد آثار تفکر چه می فرماید؟
جواب: تفکر انسان را به سوی نیکی و عمل به آن فرامی خواند

11 اگر انسانی بیندیشد که اعمالش ثبت می شود واهمیت عمر خود را بداند و در مورد آثار رفتارش در اجتماع اندیشه کند چه آثاری دارد و عدم تفکر در مورد اینها چه عواقبی  بدنبال دارد؟
جواب: به یقین این اندیشه ها سرانجام او را به سمت کارهای نیک می کشاند و از مسیر گناه دور می کند در غیر اینصورت نتیجه ایی  جز حسرت و پشیمانی نخواهد داشت.

12 آیا نعمت عمر به تنهایی برای خوشبختی ما در دنیا و  آخرت کافی است؟ توضیح دهید.
جواب: خیر . باید از نعمت اندیشه و تفکر  در جهت انجام کارهای نیک  استفاده کنیم وراه رستگاری و سعادت را بیابیم

14 خداوند چه کسانی را از چهارپایان نیز گمراهتر معرفی می  کند؟ چرا؟
جواب: کسانی که از نعمت اندیشه برخوردارند ولی از آن استفاده نمی کنند . چشم دارند ولی نمی بینند و عبرت نمی گیرند . گوش دارند ولی شنوای دستورات الهی نیستند

15 دو کار اشتباه که ما انسانها در زندگی مرتکب می شویم را  نام برده و نتایج و عواقب آن را بیان کنید.
جواب: – انجام کارها بدون تفکر و اندیشه که موجب اشتباه و گمراهی  می شود.
-دوستی با افراد فاسد  که موجب پشیمانی و حسرت و اندوه  است .