سوالات علوم هفتم درس 3

سوال و جواب علوم هفتم درس سوم

 

سوالات علوم هفتم درس 3

📚 سوالات درس به درس علوم هفتم با جواب
🔴 درس سوم: اتم ها، الفبای مواد

دریافت فایلدانلود سوالات علوم هفتم درس 3 PDF
دریافت فایلسوالات درس 3 علوم هفتم (2)

پیشنهاد میشود سوالات بالا رو حتما دانلود کنید!

1-اتم چیست؟
به ذره های ریز سازندهٔ مواد، اتم می گویند.

2-دانشمندان چگونه به وجود اتم پی بردند؟
با مشاهدهٔ غیر مستقیم و با استفاده از حواس پنجگانه و آزمایش های تجربی.

3-مولکول چیست؟
مولکول ها از پیوند دو یا چند اتم به وجود می آیند.

4-یک تعریف مناسب برای ترکیب ارائه کنید.
مواد خالصی هستند که از ترکیب چند نوع اتم بوجود می آید

5-چرا یک ماده ی گازی را به راحتی می توان متراکم کرد؟
در مواد گازی شکل، فاصلهٔ بین ذر هها بیشتر از مواد جامد و مای ع است به طوری که
اگر یک نمونه گاز را وارد ظرف کوچک تری کنیم، اتم ها یا مولکول ها به یکدیگر نزدیک
می شوند و فاصلهٔ بین آنها کاهش می یابد.

6-علت تغییر حالت یخ به آب و بخار آب در اثر گرما را توضیح دهید.
وقتی به یخ گرما می دهیم، انرژی مولکول های آن افزایش می یابد وجنبش آنها بیشتر می شود. اگر این عمل را ادامه دهیم، یخ به آهستگی ذوب و به آب )مایع( تبدیل می شود )شکل ۵(. حال اگر به آب گرما بدهیم، جنبش مولکول های آب افزایش می یابد؛ درنتیجه، آب تغییر حالت می دهد و به بخار تبدیل می شود.