سوالات علوم هفتم درس 2

سوال و جواب علوم هفتم درس دوم

 

سوالات علوم هفتم درس 2

📚 سوالات درس به درس علوم هفتم با جواب
🔴 درس دوم : اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

دریافت فایلدانلود سوالات علوم هفتم درس 2 PDF
دریافت فایلسوالات درس 2علوم هفتم (2)

پیشنهاد میشود سوالات بالا رو حتما دانلود کنید!

1 ـ نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟
پاسخ: وسیله ای است که با آن وزن را اندازه می گیرند ـ اندازه گیری وزن ـ مقدار نیرویی که زمین به جسم وار می کند.

2 ـ در جمله ی ( طول حیاط این مدرسه 8 متر است ) کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.
پاسخ: کمیت طول و یکای اندازه گیری متراست.

3 ـ فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه 3 کیلومتر است . این فاصله چند متر است؟
3000 متر است.

4 ـ علی از باغ خود سیب بزرگی میکند و می خواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.
پاسخ: الف ـ به نظر شما او باید چگونه این کار را انجام دهد؟
ابتدا حجم آب را بنویسد سپس سیب را درون ان بیندازد و حجم دوم را نیز یاد داشت کند اختالف این دو حجم ، حجم سیب است.

ب ـ اگر علی بخواهد چگالی این سیب را هم محاسبه کند، به چه وسایل دیگری نیاز دارد؟
پاسخ: ترازو.

5 ـ مریم ومینا در حال بحث کردن درباره ی سفر به فضا هستند.مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از زمین است‌، آیا این حرف درست است؟ چرا؟
پاسخ: بله زیرا جاذبه زمین بیشتر از ماه است

6 ـ استاندارد چیست؟
پاسخ: میزان و معیار و شاخصی برای سنجش و اندازه گیری کیفیت فراورده ها است.

7 ـ طول چیست؟
پاسخ: فاصله بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می کند.