سوالات علوم ششم درس اول

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب(زنگ علوم)

سوالات علوم ششم درس اول

درس اول علوم ششم ابتدایی با موضوع زنگ علوم میباشد . شما میتوانید در این مطلب سوالات درس اول علوم را همراه با پاسخنامه دریافت نمایید.

سوالات علوم ششم درس اول

 

1. مفهوم علوم تجربی چیست ؟
پاسخ: مجموعه ای از دانستنی ها است که از راه تجربه و آزمایش ، درست بودن قوانین را اثبات می کند.

 

2. علوم تجربی بر چه پایه و اساسی استوار است ؟
پاسخ: بر پایه مشاهدات استوار است. این مشاهدات از منابع گوناگون و به روش های علمی گردآوری می شوند.

 

3. مشاهده چیست ؟
پاسخ: مشاهده نگاه هدفدار و دقیق به محیط اطراف از طریق اندام های حسی می باشد.

 

4. علم چیست ؟
پاسخ: علم یعنی دانش و شناخت از محیط پیرامون که بخشی از زندگی ما است.

 

5. دانشمند کیست ؟
پاسخ: کسی است که به اطراف خود با کنجکاوی و تفکر نگاه می کند و به فکر حل مسئله و یافتن راه کارهای مناسب برای آن ها است.

 

6. عبارت « شاید من در امتحان تیزهوشان قبول شوم » بیانگر کدام مرحله ی حل مسئله است ؟
پاسخ: فرضیه سازی

 

7. دانشمندان معتقدند ممکن است در سیاره ی مریخ موجود زنده وجود داشته باشد. این جمله کدام مرحله ی از حل مسئله است ؟
پاسخ: مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

 

8. « زمین اجسام را به سمت خود می کشد » بیانگر کدام مرحله از حل مسئله است ؟
پاسخ: مرحله بیان دیدگاه یا نظریه

 

9. یک آزمایش خوب ، چه نوع آزمایشی است ؟
پاسخ: آزمایشی خوب است که تکرار پذیر باشد و بتوان با وسایل ساده آن را انجام داد.

 

10. فرضیه سازی چیست ؟
پاسخ: پیشنهاد و راه حل های احتمالی برای حل یک مسئله یا مشکل

 

11. مشاهده چه تفاوتی با دیدن دارد ؟
پاسخ: مشاهده ، دیدن همراه با فکر کردن ، دقت ، یادداشت برداری و جمع آوری اطلاعات می باشد.

 

12. تعریف مشاهده کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

الف) تشخیص جزئیات و طبقه بندی کردن موضوع £

ب) استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه x

ج) استفاده از ابزار برای آزمایش کردن £

د) کسب اطلاعات مناسب برای افزایش دانش £

 

📕💢 بعدی» درس دوم علوم ششم

🔖 پیشین« ندارد