سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم

سوال و جواب درس نه هدیه ششم

 

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم

درس نهم هدیه های آسمانی کلاس ششم با عنوان “جهان دیگر” میباشد. سوالات همراه با جواب :
درس نهم «جهان دیگر»

۱- به ترتیب مراحل زندگی انسان را بنویسید.
جواب: جنینی( نه ماه در شکم مادر)، کودکی، نوجوانی، جوانی، بزرگ سالی، پیری و کهن سالی.

۲- اولین و آخرین مرحله ی زندگی انسان را بنویسید.
جواب: جنینی و پیری و کهن سالی

3- آیا زندگی انسان پس از مرگ پایان می یابد؟
جواب: خیر، چون وارد مرحله ی دیگری و حیات پس از مرگ می شود.

4- زندگی برتر و زندگی اصلی ما کدام است؟
جواب: زندگی در آن جهان ( جهان آخرت )

5- زندگی در دنیا و آخرت را باهم مقایسه کنید.
جواب: زندگی دنیا ، محدود است و روزی به پایان می رسد؛ اما زندگی آخرت همیشگی است . در این دنیا مردم فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند.

6- چه کسانی در آتش جهنم گرفتار خواهند شد؟
جواب: کافران و مجرمان

۷- قرآن در جواب به مردی کافری که با آوردن یک مشت استخوان پوسیده ، قیامت را انکار می کرد، به پیامبر چه فرمود ؟
جواب: ای پیامبر بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است ، استخوان های پوسیده را زنده می کند. ( سوره یس آیه ۷۸ و ۷۹)

۸- چه کسانی نسبت به قیامت شک دارند؟
جواب: کسانی که قدرت خداوند را خیلی کم می شمارند.

9- خداوند برای کسانی به قیامت و قدرت خدا شک دارند چه می فرماید؟ در کدام سوره؟
جواب: آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت سخت تر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را بر پا کرده است؟ ( سوره نازعات، آیه ۲۷)

۱۰. کسانی که به قیامت شک دارند ، کدام صفت خداوند را نادیده می گیرند؟
جواب: قدرت خدا

11 – این آیات و ترجمه ی آنها را بخوانید. هر آیه به چه مطلبی اشاره می کند؟
درس 9  هدیه ششم

12 – دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند؟
جواب: رفتاری بسیار خوب و با مهر و محبت و بخشندگی و دلسوزی