سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب

سوالات درس کار ها آسان می‌شود فصل 8

 

سوالات درس هشتم علوم پنجم با جواب

سوالات علوم پنجم درس هشتم

درس 8
1 -دو راه برای حفظ تعادل در اهرم را با یک مثال بیان کنید ؟
پاسخ: هر گاه در دو طرف اهرم دو جسم با جرم های نا مساوی قرار گیرند برای ایجاد تعادل باید جسم سنگین تر به تکیه گاه نزدیک تر شود .
یا یک وزنه سنگین تر در کنار جسم با جرم کمتر قرار دهیم مثال در بازی الاکلنگ برای ایجاد تعادل بین دو نفر سنگین و سبک ، باید فرد سنگین تر به تکیه گاه نزدیک شود تا تعادل حفظ شده و بتوانند با هم بازی کنند .

2 -الاکلنگ یک اهرم است

3 -قسمت های یک اهرم را نام ببرید ؟
پاسخ: محل وارد کردن نیرو
محل قرار گرفتن جسم
محل تکیه گاه

4 -هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است

5 -چند نوع اهرم نام ببرید ؟
پاسخ: الاکلنگ – ترازو – قیچی – میخ کش – منگنه – موچین به شکل قیچی

6 -اهرم چگونه کارها را آسان می کند ؟
پاسخ: با انتقال نیرو و افزایش مقدار نیرو و تغییر جهت نیرو کارها را آسان تر می کنند

7 -کاربرد اهرم نوع اول را با مثال بیان کنید :
پاسخ: نوع اول : تکیه گاه در وسط جسم و نیرو قرار گیرد
قیچی – انبردست – الاکلنگ – میخ کش – ترازو
معمولا این نوع اهرم ها برای تغییر جهت نیرو و افزایش نیرو کاربرد دارند

8 -کاربرد اهرم نوع دوم را با مثال بیان کنید :
پاسخ: نوع دوم : جسم در وسط نیرو و تکیه گاه قرار دارد .
گردو شکن – فرغون – گاری – قایق – در باز کن
معمولا این نوع اهرم ها نیرو را افزایش می دهند

9 -کاربرد اهرم نوع سوم را با مثال بیان کنید .
پاسخ: نوع سوم : نیرو در وسط جسم و تکیه گاه قرار دارد
منگنه – جارو – قاشق – موچین انبری
معمولا این نوع اهرم ها کارها را در مدت زمان کم تر و سریع تر انجام می دهند

10 -تعادل در اهرم را تعریف کنید ؟
پاسخ: اگر دو جسمی که در دو طرف اهرم قرار می گیرند یکسان باشند باید فاصله ی آن ها از تکیه گاه برابر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار گیرد

11-هرچه جسم به تکیه گاه نزدیک شود به نیروی کم تری برای جابجایی جسم نیاز است .

12-هرچه جسم از تکیه گاه دور شود به نیروی بیشتری برای جابجایی جسم نیاز است

13-اهرم چیست ؟
پاسخ: میله یا وسیله بسیار ساده که با انتقال نیرو ، افزایش نیرو و یا تغییر جهت نیرو در آسان شدن کارها به ما کمک می کند