سوالات درس دوازدهم علوم پنجم با جواب

سوالات درس از ریشه تا برگ می‌شود فصل 12

 

سوالات درس دوازدهم علوم پنجم با جواب

📚 سوالات متن علوم پنجم
🔴 درس دوازدهم : از ریشه تا برگ

1 -وقتی دانه ای را می کاریم اولین قسمتی که از آن خارج می شود کدام بخش گیاه است ؟
پاسخ» ریشه

2 -وظیفه ریشه چیست ؟
پاسخ» آب و مواد مورد نیاز گیاه را از خاک می گیرد و وارد گیاه می کند

3 -تارهای کشنده چیست ؟
پاسخ» به تارهای نازکی که روی ریشه قرار دارد می گویند

4 -وظیفه تارهای کشنده چیست ؟
پاسخ» آب و مواد محلول موجود در خاک را می گیرند و در اختیا گیاه می گذارند

5 -چرا نباید به تارهای کشنده آسیب برسد ؟
پاسخ» اگر تارهای کشنده ریشه آسیب ببینند گیاه نمی تواند آب و مواد محلول مورد نیاز خود را از خاک بگیرد در نتیجه رشد آن کم یا متوقف می شود

6 -وقتی می‌خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم ؟
پاسخ» تا به تارهای کشنده آن آسیب نرسد

7 -کار ساقه چیست ؟
پاسخ» آب و مواد لازم که توسط ریشه از خاک جذب شده است را به برگ برساند

8 -آوند چیست ؟
پاسخ» در ساقه و برگ لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب از راه آن ها از ریشه به برگ می رسد

9 -آب لازم برای غذا سازی چگونه به قسمت های مختلف گیاه می رسد ؟
پاسخ» آب لازم برای غذا سازی گیاه از ریشه جذب می شود و از طریق آوندها به قسمت های مختلف گیاه می رسد

10-آوندها در کدام قسمت های گیاه دیده می شوند ؟
پاسخ» ساقه و برگ

11-رگبرگ چیست ؟
پاسخ» آوندها در در برگ ها بسیار نازک شده و رگ برگ ها را بوجود می آورند

12-روزنه چیست ؟
پاسخ» سوراخ های ریزی در رو و پشت برگ ها که هوا از راه آن ها وارد گیاه میشود

13-گیاهان اکسیژن مورد نیاز خود را از راه روزنه دریافت و دی اکسید کربن را دفع می کنند

14-روزنه در کدام قسمت گیاه قرار دارد ؟
پاسخ» پشت و روی برگ

15 -جوانه زدن یک دانه یعنی چه ؟
پاسخ» اولین مرحله رشد یک گیاه از دانه است که با خروج ریشه آغاز می شود

 

 

📕💢 بعدی»….
🔖 پیشین« درس یازدهم علوم پنجم