درس هشتم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 8 قرآن هفتم

درس ششم قرآن هشتم با جواب

– معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۷۴ و ۷۵ و ۷۷ و ۷۸ درس هشتم پایه هفتم

 

جواب درس 8 قرآن هفتم

جواب فعالیت جلسه اول درس 8

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

غار، مهیّا کن، نازل کرد، بهتر، زینت

1-اَنزَلَنازل کرد، فرو فرستاد5-اِذاوقتی که، هنگامی که
2-جَعَلناقرار دادیم6-کَهفغار
3-زینَهزینت، زیبایی7-آتِببخش به، بده به
4-اَحسَنبهترین، بهتر8-لَدُننزد

 

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.

1 .اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی: سپاس و ستایش برای خدایی است که
2 .اَنزَلَ عَلَی عَبدِهِ الکِتابَ: نازل کرد بر بنده اش کتاب را

3 .إنّا جَعَلنا: قطعاً ما قرار دادیم
4 .ما عَلَی الاَرضِ: آنچه بر روی زمین است 

5 .زینَهً لَها: زینتی برای آن
6 .إِلَی الکَهفِ: به سوی غار

7 .فَقالُوا رَبَّنا: پس گفتند: پروردگار ما (پروردگارا)
8 .ءاتِنا مِن لَدُنکَ: ببخش به ما از نزدت (نزد خودت)
انس با قرآن هفتم

 

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی از سوره ی کهف را کامل کنید.
1 .اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی اَنزَلَ عَلَی عَبدِهِ الکِتابَ وَ لَم یَجعَل لَهُ عِوَجًا:

سپاس و ستایش برای خدایی است که نازل کرد بر بنده اش کتاب را و در آن هیچ گونه نادرستی و ناراستی قرار نداد.

2 .إِنّا جَعَلنا ما عَلَی الاَرضِ زینَهً لَها:

قطعاً ما قرار دادیم آنچه بر روی زمین است زینتی برای آن.

3 .لِنَبلُوَهُم اَیُّهُم اَحسَنُ عَمَالً:

تا بیازماییم آنها را که کدام یک از آنها، بهترین عمل را دارند.

4 .اِذ اَوَی الفِتنَهُ إِلَی الکَهفِ:

هنگامی که پناه گرفتند جوانان به غار.

5 .فَقالُوا رَبَّنا ءاتِنا مِن لَدُنکَ رَحمَهً …:

پس گفتند: پروردگارا ببخش به ما از نزد خودت رحمتی.

 

جواب فعالیت جلسه دوم درس 8

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
گفتیم، کوچک، سجده کردند، عمل کردند، ظلم نمی کند

1-یَقولونَمی گویند5-لایَظلِمُظلم نمی کند، ستم نمی کند
2-صَغیر، صَغیرَهکوچک6-اَحَدکسی، یکتا، یگانه
3-وَجَدوایافتند7-قُلناگفتیم
4-عَمِلواعمل کردند، انجام دادند8-سَجَدواسجده کردند

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا: و یافتند آنچه را انجام دادند
2 .لایَظلِمُ رَبُّکَ: ظلم نمی کند پروردگارت
3 .وَ إذ قُلنا لِلمَالئِکَهِ: و هنگامی که گفتیم به فرشتگان(ملائکه)
4 .فَسَجَدُوا اِلّا اِبلیسَ: پس سجده کردند جز ابلیس
5 .هذَا الکِتابِ: این کارنامه ی عمل
6 .خَلَقَکَ: خلق کرد تو را
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.

1 .اَ کَفَرتَ بِالَّذی خَلَقَکَ مِن تُرابٍ:

آیا کافر شدی به کسی که خلق کرد تو را از خاک؟ کهف/37

2 .لا قُوَّهَ اِلّا بِاللّهِ:

نیست هیچ توان و قدرتی مگر از خدا. کهف/39

3 .وَ یَقُولُونَ یا وَیلَتَنا مالِ هذَا الکِتابِ:

و می گویند ای وای بر ما چیست این کارنامه ی عمل؟

لا یُغادِرُ صَغیرَهً وَ ال کَبیرَهً اِلّا اَحصها:

جا نمانده است هیچ چیز کوچک و بزرگ جز آن که به حساب آمده است آن.

وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِرًا:

و یافتند آنچه را انجام دادند (عمل کردند) حاضر.

وَ لا یَظلِمُ رَبُّکَ اَحَدًا:

و ظلم نمی کند پروردگارت به هیچ کسی.کهف/49 3