درس نهم قرآن هشتم با جواب

جواب فعالیت های درس 9 قرآن هفتم

درس نهم قرآن هشتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۸۲ و ۸۳ و ۸۵ و ۸۶ درس نهم هفتم

 

جواب فعالیت های درس 9 قرآن هفتم

جواب جلسه اول درس نهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
انسان، کار، پرستش، وحی می شود، ملاقات

1-اَنَا من 5-صالِح خوب، شایسته
2-یوحی وحی می شود 6-عِبادَه عبادت، پرستش
3-لِقاء ملاقات، دیدار 7-بَشَر بشر، انسان
4-عَمَل عمل، کار 8-اِنَّما، اَنَّما  فقط

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: با دقت در محل درست و نادرست ترجمه ی کلمه ی «اِنَّما» ترکیب ها و عبارات قرآنی زیر را به شکل صحیح ترجمه کنید.

اِنَّما وَلِیُّکُمُ الله: ترجمه نادرست: فقط ولیّ شما خداست/ترجمه ی درست: ولیّ شما فقط خداست.

1 .قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم: بگو من فقط بشری مانند شما هستم

2 .یُوحَی اِلَیَّ: وحی می شود به من

3 .اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ: خدای شما فقط خدای(یگانه) یکتاست

4 .لِقآءَ رَبِّهِ: دیدار پروردگارش

5 .عَمَلًا صالِحًا: کار شایسته ای
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی آخرین سوره ی کهف و عباراتی از سوره ی مریم را کامل کنید.
1 .قُل اِنَّما اَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم یُ وحَی اِلَیَّ:

بگو من فقط بشری مثل شما هستم که وحی می شود به من.

2 .اَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ:

خدای شما فقط خدای یگانه است.

3 .فَمَن کانَ یَرجوا لِقاءَ رَبِّهِ:

پس هرکس امید دارد دیدار پروردگارش را.

فَلیَعمَل عَمَلًا صالِحًا:

پس باید انجام دهد کار شایسته ای.

وَ لا یُشرِک بِعِبادَهِ رَبِّهِ اَحَدًا:

و شریک نگیرد برای عبادت پروردگارش کسی را.

4 .ذِکرُ رَحمَتِ رَبِّکَ عَبدَهُ زَکَرِیّا:

یادی از لطف پروردگارت به بنده اش (حضرت) زکریا(ع).

 

ج-از صفحه  304 سه عبارت یا ترکیب ساده قرآنی نوشته و معنا کنید. 

1- وعدُ رَبّی : وعده پروردگار من 2- اِن الذین : قطعا کسانی که 3-اِن الذین ءامنوا : قطعا کسانی که ایمان آوردند

پیام قرآنی صفحه ۸۳ عربی هفتم

پیام قرآنی صفحه ۸۳ عربی هفتم

 

جواب جلسه دوم درس نهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرارداد، آب، میان

1-بَین میان 4-مَهد محل آرامش و آسایش
2-هُما آن دو 5-سُبُل راه ها، جمع سبیل
3-جَعَلَ قرار داد 6-ماء آب، باران

جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .بَینَهُما: میان آن دو
2 .اَلَّذی جَعَلَ: کسی که قرار داد
3 .فیها سُبُلًا: در آن راه هایی را
جواب فعالیت قرآن هفتمفعالیت سوم: این ترکیب ها را مانند نمونه، کامل و معنا کنید.

فعالیت سوم درس 9 قرآن هفتم
لِ(برای) + هُ : لَهُ: برای او، برایش
لِ(برای) + هُم : لَهُم: برای آنها، برایشان
لِ(برای) +ها : لَها: برای او، برایش
لِ(برای) + کُم: لَکُم: برای شما، برایتان

نکته: همان طور که می دانید »لِ« به معنای «برای» است، «لِ» در کلمات زیر به صورت «لَ» به کار می رود.

لَهُ لَهُم  لَها  لَکَ  لَکُم   لَنا
برای او برای آنها برای آن برای تو برای شما برای ما

 

انس با قرآن هفتمانس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره ی آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.

1 .تَنزیلًا مِمَن خَلَقَ االَرضَ وَ السَّمواتِ العُلَی:

(قرآن) نازل شده از سوی کسی است که خلق کرد زمین و آسمان های بلند را. طه/4

2 .لَهُ ما فِی السَّمواتِ وَ ما فِی الاَرضِ وَ ما بَینَهُما:

برای او است آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه در میان آن دو است. طه/6

3 .اَلَّذی جَعَلَ لَکُمُ الاَرضَ مَهدًا:

کسی که قرار داد برایتان زمین را محل آرامش و آسایش

وَ سَلَکَ لَکُم فیها سُبُلًا:

و درست کرد برای شما در آن راه هایی را.

وَ اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً:

و فرو فرستاد از آسمان آبی را. طه/53