درس یازدهم قرآن هفتم با جواب

جواب فعالیت های درس 10 قرآن هفتم

درس دهم قرآن هفتم با جواب

معنی کلمات و متن کتاب قرآن هفتم با جواب همراه با جواب انس با قرآن در خانه و فعالیت صفحه ۹۸ و ۹۹ و ۱۰۱ و ۱۰۲ درس یازدهم هفتم

جواب جلسه اول درس دهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
پیش از، تسبیح گوی، صبور و شکیبا باش، روزی، بهتر، بهترین، پرهیزکاری، عاقبت

1- اِصبِر صبور و شکیبا باش 5-خَیر خوب، بهتر
2-سَبّح تسبیح گوی 6-نَحنُ ما
3-قَبل قبل از، پیش از 7-عاقِبَه عاقبت
4-رِزق روزی 8-تَقوی تقوا، پرهیزکاری

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .فَاصبِر عَلَی ما یَقُولونَ: پس صبر کن بر آنچه می گویند(مردم)
2 .بِحَمدِ رَبِّکَ: همراه با ستایش پروردگارت
3 .قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ: پیش از طلوع خورشید
4 .قَبلَ غُروبِها: پیش از غروب آن
5 .رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ : روزی پروردگارت بهتر است
6 .وَالعاقِبَهُ لِلتَّقوی: و عاقبت(خیر) برای پرهیزکاری است
نکته:
1 .حرف «بِ» ترکیب «بِحَمدِ رَبِّکَ» به معنای «همراه با» معنا می شود.
2 .کلمه «خیر» به صورت «بهتر» یا «بهترین» معنا می شود.

انس با قرآن هفتمانس با قرآن: ترجمه این آیات و عبارت های قرآنی از سوره ی طه را کامل کنید.

1 .فَاصبِر عَلَی ما یَقُولونَ: پ

س صبر کن بر آنچه می گویند(مردم).

2 .وَ سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ غُروبِها:

و تسبیح گوی همراه با ستایش پروردگارت را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن.

3 … .وَ رِزقُ رَبِّکَ خَیرٌ وَ اَبقَی:

… و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.

4 .وَأمُر اَهلَکَ بِالصَّلوهِ وَاصطَبِر عَلَیها:

و فرمان ده خانواده ات را به نماز و در این کار صبور و شکیبا باش.

5 .لا نَسئَلُکَ رِزقًا:

از تو روزی نمی خواهیم.

6 .نَحنُ نَرزُقُکَ:

ما روزی می دهیم به تو.

7 .وَالعاقِبَهُ لِلتَّقوی:

و عاقبت(خیر) برای پرهیزکاری است.

از صفحه 318 سه ترکیب یا عبارت ساده قرآنی نوشته و معنا کنید.

1 ـ إِنَّ رَّبَّکُمُ : قطعاً پروردگار شما 2 ـ الله الَّذی : خدا کسی است که 3 ـ کُلَّ شَی ءٍ : هر چیز

پیام قرآنی درس 10 قرآن هفتم

پیام قرآنی درس 10 قرآن هفتم

 

جواب جلسه دوم درس دهم قرآن هفتم

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت اول: جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پدر، روشن، دانا، گمراهی

1-لَقَد قطعاً 5-اَب، اَبو، اَبا، اَبی پدر، جمع ءاباء
2-ءاتَینا بخشیدیم به، دادیم به 6-کُنتُم بودید، هستید
3-کُنّا بودیم، هستیم 7-ضَلال گمراهی
4-عالِم دانا

جواب فعالیت قرآن هفتم

فعالیت دوم: این ترکیب ها و عبارت های قرآنی را معنا کنید.
1 .لَقَد ءاتَینا اِبراهیمَ: قطعاً دادیم به ابراهیم

2 . کُنّا بِهِ عالِمینَ: هستیم به آن دانا
3 .اِذ قالَ لِاَبیهِ: هنگامی که گفت به پدرش

4 .قالَ لَقَد کُنتُم: گفت قطعاً هستید
5 .اَنتُم وَ ءابآؤُکُم: شما و پدرانتان

 6 .فِی ضَلالٍ مُبینٍ: در گمراهی آشکاری

نکته: 1. کلمه «عالَمینَ» جمع است، اما در ترجمه بهتر است مفرد معنا شود.

2. ضمیر «هِ» در کلمه «لِاَبی» را به صورت« َش» معنا می کنیم.
انس با قرآن هفتم

انس با قرآن: ترجمه ی این عبارت های قرآنی را کامل کنید و شماره آیه ی مربوطه را مقابل آن بنویسید.
1 .لَقَد اَنزَلنا اِلَیکُم کِتابًا فیهِ ذِکرُکُم اَلاتَعقِلونَ:

قطعاً نازل کردیم به سوی شما کتابی که در آن(وسیله) تذکر و هدایت شماست، پس آیا اندیشه نمی کنید؟ انبیاء/10

2 .قالوا یا وَیلَنا اِنّا کُنّا ظالِمینَ:

گفتند وای بر ما قطعاً ما ستمگر بودیم. انبیاء/14

3 .وَ جَعَلنا مِنَ المآءِ کُلَّ شَیءٍ حَیّءٍ اَفَلا یُؤمِنونَ:

و قرار دادیم از آب هر چیز زنده ای را، پس آیا ایمان نمی آورند؟ انبیاء/30

4 .وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ الَّیلَ وَالنَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ:

و او کسی است که خلق کرد شب و روز و خورشید و ماه را. انبیاء/33

5 .قالَ بَل رَبُّکُم رَبُّ السَّمواتِ وَ الاَرضِ الَّذی فَطَرَهُنَّ:

گفت بلکه پروردگار شما پروردگار آسمان ها و زمین است که پدید آورد آن ها را. انبیاء/56

نکته: 1. «کلمات پرسشی» وقتی که پیش از «حروف جر بیایند»، در ترجمه پس از آن حروف معنا می شوند.
مانند: «اَفَلایُؤمِنونَ» که در ترجمه به صورت«پس آیا ایمان نمی آورند» معنا می شوند.

ج- از صفحه  324 قرآن کریم سه ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید. 

الذینَ کَفَروا : کسانی که کافر شدند 2- وَجَلعنا السَّماء : و قرار دادیم آسمان را 3- قرضا حسناٌ : قرضی نیکو

د– پیام قرآنی صفحه 94 قرآن هفتم

پیام قرآنی صفحه 94 قرآن هفتم