جواب فعالیت های علوم پنجم درس هشتم

گام به گام فصل هشتم علوم پنجم

جواب فعالیت های علوم پنجم درس هشتم

 

درس 8 :کارها آسان می‌شود (1)

کاوشگری صفحه 64 علوم پنجم

وسایل و مواد لازم: دو لیوان یک‌بار مصرف ـ خط‌کش به طول 50 سانتی‌متر ـ دو عروسک با جرم‌های مختلف ـ پاک‌کن
1- وسط خط کش را روی پاک کن (تکیه گاه) قرار دهید. محلّ پاک کن را تغییر ندهید.
2- دو عروسک با جرم‌های مختلف را در دو لیوان یک بار مصرف یکسان بگذارید.
3- این دو لیوان را در فاصله‌های یکسان از تکیه گاه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
جواب:  آن طرف که لیوان سنگین‌تر قرار دارد، پایین‌تر می‌رود.

4- لیوان سنگین‌تر را از تکیه گاه دور کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟
جواب: باز هم لیوان سنگین‌تر پایین قرار دارد.

5- لیوان سنگین را کم‌کم به تکیه گاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبک‌تر قرار گیرد.
6- مشاهده‌های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید. (کار گروهی)
* با توجه به نتایج این فعالیت، توضیح دهید که فراز چگونه می‌تواند مشکل بازی با نوید را حل کند.
* در این فعّالیت، چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟

 

 

کاوشگری صفحه 65 علوم پنجم

کاوشگری صفحه 65 علوم پنجم

جواب:  نوید سنگین تر از فراز است. اگر محل نشستن نوید تغییر نکند، فراز باید دورتر از تکیه گاه قرار بگیرید تا بتواند به بازی با نوید ادامه دهد.

 

 

کاوشگر صفحه 66 علوم پنجم

وسایل و مواد لازم: دو لیوان یک‌بار مصرف ـ پاک کن ـ دفتر یادداشت و مداد ـ خط کش 50 سانتی‌متری ـ یک بسته گیره کاغذ
1- وسط خط کش 50 سانتی متری را روی پاک کن (تکیه گاه) قرار دهید.
2- لیوان‌ها را در فاصله 15 سانتی‌متری از تکیه گاه قرار دهید.
3- در یکی از لیوان‌ها 4 گیره کاغذ قرار دهید.
4- در لیوان دیگر، آن قدر گیره کاغذ قرار دهید تا خط کش کاملاً به حالت افقی (تعادل) قرار گیرد. تعداد گیره‌ها را در جدول یادداشت کنید.

لیوان سمت راستلیوان سمت چپ
فاصله تا تکیه گاه به سانتی ‌مترتعداد گیره ‌هافاصله تا تکیه گاه به سانتی ‌مترتعداد گیره‌ ها
154154
158158
304158

 

5- در یکی از لیوان‌ها تعداد گیره‌ها را دو برابر کنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: تعادل خط کش به هم می‌خورد و لیوان سمت چپ پایین می‌رود.

* برای به تعادل رسیدن خط کش چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.
* بین فاصله‌ٔ لیوان‌ها از تکیه گاه و تعداد گیره‌ها چه ارتباطی وجود دارد؟

جواب: 4 گیره دیگر به لیوان سمت راست اضافه کنیم تا تعداد گیره‌های هردو لیوان یکسان (8 عدد) شوند یا لیوان سمت راست را در فاصله‌ٔ 30 سانتی‌متری تکیه گاه قرار دهیم.

فعالیت صفحه 67 علوم پنجم

وسایل و مواد لازم: دو لیوان یک‌بار مصرف ـ پاک کن ـ خط کش 50 سانتی‌متری ـ یک بسته گیره کاغذ ـ مداد تراش
چگونه می‌توانید با اهرمی که دارید، جرم جسم‌هایی مانند مداد تراش و پاک کن را اندازه‌گیری کنید؟
1- لیوان‌ها را در فاصله مساوی از تکیه گاه قرار دهید.
2- در یکی از لیوان‌ها یک مداد تراش بگذارید. در لیوان دیگر آن قدر گیره‌ٔ کاغذ بریزید که خط کش به تعادل برسد. چند گیره لازم است تا خط کش به تعادل برسد؟
جواب: 5 گیره
3- به جای مداد تراش، یک پاک کن بگذارید و مرحله‌ٔ 2 را تکرار کنید. اگر جرم هر گیره کاغذ 2 گرم باشد، جرم مداد تراش و جرم پاک کن چند گرم می‌شود؟
جواب: 10 گیره

 

فعالیت صفحه 68 علوم پنجم

فعالیت صفحه 68 علوم پنجم

جواب: میخ کش در ستون سمت راست جدول قرار می‌گیرد. یعنی تکیه گاه بین نیرو و جسم قرار دارد. اما فرغون در ستون وسط جدول قرار می‌گیرد یعنی جسم بین تکیه گاه و نیرو قرار دارد.