جواب فعالیت های درس 5 مطالعات ششم

گام به گام مطالعات ششم درس پنجم

جواب فعالیت های درس 5 مطالعات ششم

 

درس 5: عوامل مؤثر در کشاورزی

فعالیت 1 صفحه 24 مطالعات ششم

📌فرض کنید شما و گروهی از دوستانتان تصمیم گرفته‌اید یک محصول کشاورزی تولید کنید. کتاب را ببندید و همفکری کنید به چه چیزهایی نیاز دارید؟ آنها را روی یک کاغذ بنویسید و در کلاس بخوانید.
جواب: برای نمونه برای کاشتن سبزی به خاک خوب، کود، بذر سبزیجات، آب کافی، نور خورشید و زمین مناسب (باغچه، گلدان و …) نیاز داریم.

 

فعالیت 2 صفحه 25 مطالعات ششم

📌کاربرگه‌ی شماره‌ 5 را در کلاس انجام دهید.
کاربرگه‌ی شماره‌ 5

کاربرگه‌ی شماره‌ 5

عوامل طبیعی » 1- آب ، 2- خاک ، 3-آب و هوا

عوامل انسانی » 1- ابزار و وسایل 2-مواد 3- سرمایه 4-نیروی کار