فعالیت درس 20 مطالعات پنجم

جواب فعالیت های درس بیستم مطالعات کلاس پنجم

فعالیت درس 20 مطالعات پنجم

 

درس بیستم

فعالیت صفحه 105 مطالعات پنجم

1- با توجه به خط زمان، سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره حکومت کدام یک طولانی‌تر بوده است.
جواب: سلسه‌های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان و دوره حکومت غزنویان طولانی ‌تر بوده است.

2- چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟
جواب: با استفاده از استعداد ها و توانایی های خود به دربار پادشاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمی چون فرماندهی سپاه رسیدند. آن ها پس از مدتی موفق شدند سلسله های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان را تشکیل دهند.

3- متن درس را مطالعه کنید؛ کدام‌یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارند؟ چرا؟
جواب: حکومت سلجوقیان اهمیت بیشتری داشت. زیرا در دوره حکومت آن‌ها زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن‌ها رواج یافت. همچنین در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام‌الملک مدارسی به نام (نظامیه) ساخته شد.

4- در زمان حکومت سلسله‌های ترک تبار، ایرانیان چه نقشی در اداره امور کشور داشتند؟ چرا؟
جواب: برای ادراه ی سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن از وزیران ایرانی استفاده می کردند. چون حاکمان ترک تبار از کشور داری اطلاع چندانی نداشتند و وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره کشور انتخاب می کردند.