جواب فعالیت درس 2 هدیه چهارم

جواب برایم بگو | ایستگاه فکر | برسی کنید | تدبیر کنیم | بگرد و پیدا کن

 

جواب فعالیت درس 2 هدیه چهارم

📚 گام به گام هدیه چهارم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 :کودکی بر آب

درس ۲ هدیه چهارم (کودکی بر آب)

برایم بگو صفحه ۱۷ هدیه چهارم

خلاصه ی داستان »کودکی بر آب« را از زبان یکی از این شخصیتها تعریف کنید.

۱- حضرت موسی ـ ۲- آسیه -خواهر موسی

جواب»  

فرعون پادشاه مصر خواب دید که حکومتش با به دنیا آمدن کودکی به خطر می افتد.
دستور داده بود تا از آن پس هر کودکی را که به دنیا می آید بکشند. من موسی را باردار
بودم و زمان به دنیا آوردن او فرا رسیده بود، موسی به دنیا آمد. من برای نجات
جانش او را داخل صندوقی گذاشته و به آب سپردم. آب صندوق را برد. من بسیار
نگران بودم.
فرعون و همسرش آسیه در ساحل قدم می زدند که چشمشان به صندوق کودک افتاد.
آنها او را از آب گرفتند. آسیه همسر فرعون از پادشاه خواست که او را نکشد و کودک را به
فرزندی قبول کنند. سپس به خواست خداوند مهربان، من دایه ی فرزندم شدم
و به این ترتیب فرزندم نجات یافت.

برایم بگو صفحه ۱۷ هدیه چهارم

بگرد و پیدا کن صفحه ۱۷ هدیه چهارم

با توجه به درس و متن بالا مشخص کنید هرکدام از مطالب قسمت (الف) با کدام مطلب قسمت (ب) ارتباط دارد.

بگرد و پیدا کن صفحه ۱۷ هدیه چهارم

ببین و بگو صفحه ۱۸ هدیه چهارم

خدای مهربان، همیشه و همه جا پشتیبان انسانهای خوب است. به نظر شما در داستان »کودکی بر آب« کدام بخشها به پشتیبانی خدا از انسانهای خوب اشاره می کند؟
جواب»  آنجا که مادر کودک را به آب سپرد و آنجا که کودک به ساحل رسید و فرعون و آسیه او را به فرزندی قبول کردند.

ایستگاه فکر صفحه ۱۸ هدیه چهارم
فکر صفحه
جواب»  1) وقتی دشمنان به دنبال حضرت موسی (ع)و یارانش آمدند، حضرت موسی (ع) به فرمان خدا عصایش را به آب زد و راهی برای آنها باز شد تا بتوانند از آب عبور کنند و از دست کافران نجات یابند.

جواب»  2)به فرمان خدا حضرت موسی)ع( عصایش را در مقابل جادوگران به زمین انداخت و عصا تبدیل به مار بزرگ شد.

جواب»  3)وقتی حضرت موسی)ع( کودک بود، مادرش او را از ترس دشمنان به آب رود سپرد و به خواست خداوند، مأموران فرعون او را از آب گرفتند و فرعون و همسرش او را به فرزندی قبول کردند.

کدامیک از تصویرهای بالا با این شعر ارتباطی ندارد؟
کدامیک از تصویرهای بالا با این شعر ارتباطی ندارد؟
جواب»  تصویر دوم