جواب دینی هشتم درس ۸ / گام به گام

گام به گام درس هشتم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۸ / گام به گام

درس هشتم :: نشان ارزشمندی

فعالیت کلاسی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام آسمانی هشتمبه نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟
پاسخچرا این تابلوها در مسیر رانندگان قرار داده شده است؟ خیر، چون این تابلوها لازم و ضروری هستند تا ما متوجه اطرافمان باشیم و دچار تصادف و سایر خطرات نشویم.

 

فعالیت کلاسی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 67 پیام آسمانی هشتم

ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس جدول زیر را کامل کنید.

محرم‌ها برای زنان محرم‌ها برای مردان نامحرم‌ها برای زنان نامحرم‌ها برای مردان
1- پدر 5- پدربزرگ 1- مادر 5- مادر بزرگ 1- پسر دایی 5- شوهر خواهر 1- دختر دایی 5- زن عمو
2- شوهر 6- پدر شوهر 2- زن 6- مادر زن 2- پسر عمو 6- شوهر عمه 2- دختر عمو 6- زن دایی
3- پسر 7- عمو 3- خواهر 7- عمه 3- پسر خاله 7- شوهر خاله 3- دختر خاله 7- زن برادر
4- برادر 8- دایی 4- دختر 8- خاله 4- پسر عمه 8- برادر شوهر 4- دختر عمه 8- خواهر زن

 

فعالیت کلاسی هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه 70 پیام آسمانی هشتم

آثار پوشش مناسب

آثار پوشش نامناسب

حفاظت از نگاه‌های هوسران

گناه کردن و ایجاد یک فضای نامناسب برای فعالیت منفی

نزدیک شدن به خدا

دور شدن از خدا

آرامش، امنیت

بی‌ارزش شدن شخصیت انسان

 

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

جواب خودت را امتحان کن صفحه 72 پیام آسمانی هشتم

۱- چه شباهتی میان تابلوهای راهنمایی و رانندگی و قوانین دین وجود دارد؟
پاسختابلوهای راهنمایی و رانندگی به عنوان مطلع کننده افراد از خطرات جاده هستند تا رانندگان سفری بی خطر داشته باشند و قوانین دین هم در جاده زندگی هم از سوی خداوند آگاه و دانا علامت ها و تابلوهایی قرار داده شده تا انسان صحیح و سالم به مقصد برسد. تابلوهای رانندگی به دنبال اذیت و آزار رانندگان نیستند و فقط خیر و صلاح راننده را می خواهند تا سفری ایمن و بی خطر داشته باشد. تابلوهای خداوند نیز برای حفظ سلامتی و آرامش روحی و جسمی انسان و همچنین نجات انسان ها از خطرات وضع شده است و با توجه به آنها انسان می تواند از انحرافات نجات پیدا کند.

 

۲- مهم‌ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟
پاسخ1- حفظ حیا 2- حفظ گناه 3- حفظ پوشش مناسب

۳- دو مورد از آثار و پیامدهای بی توجهی به حجاب را بیان کنید.
پاسخ1- ناامنی و مورد آزار قرار گرفتن توسط مردان هوس باز 2- کم ارزش شدن زن در جامعه 3- دور شدن از خداوند

 

جواب پیشنهاد صفحه 72 پیام آسمانی هشتم

پیشنهاد

پاسخ۱-بی توجهی خانواده ها۲-نبود آموزش درست در مورد حجاب در مدارس۳-وجود ماهواره ها و cdهای غیرمجاز که بی حجابی را تبلیغ می کنند.۴-آگاه نبودن از آثار بد حجابی و عواقب آن