جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱ فارسی هشتم

گام به گام درس اول فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱ فارسی هشتم

 

جواب خودارزیابی صفحه 14 فارسی هشتم

1- شاعر در مصراع «اینجا خانه خوب خداست» به چه نکته‌ ای اشاره دارد؟

جواب:  به مسجد اشاره دارد

2- درک و دریافت خود را از مصراع «نام او نور و نشانش روشنی» بیان کنید.

جواب:  خدا همچنان که در قرآن آمده است «اللهُ نورُ سموات و الاَرض» نور است، راهنما و روشنی بخش زندگی بندگان است.

3- چه راه‌هایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

جواب: هترین راه شناخت خداوند، شناختن او از طریق موجودات است. زیبایی، پیچیدگی، مهربانی و

خشم و … موجودات،نشانه زیبایی،پیچیدگی،مهربانی و خشم و … خداوند است؛زیرا هر

موجودی در اصل نمود و نمایش گری از وجود خداوند است.

 

جواب گفت‌ و گو کنید صفحه 15 فارسی هشتم

1- درباره زمینه فکری شعر «ستایش» گروه ‌ها گفت‌وگو کنید.

جواب:  زمینه فکری این شعر ستایش خداست ، در آن صفت‌ ها و عظمت خدا و همچنین معجزه بعضی از پیامبران ذکر شده است. این ابیات برگرفته از آیات قرآن است.

2- درباره ارتباط مفهوم آیه زیر با متن درس پس از تأمّل و تفکّر، گفت‌وگو کنید.

«ما از رگِ گردن به شما نزدیک‌تریم» (سوره «ق»، آیه16)

جواب:  خدا از همه چیز و همه کس به ما نزدیک‌تر است. در همه جا حضور دارد و همیشه با ماست

 

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

1- از متن «ستایش» و «درس اوّل» واژه‌هایی بیابید که در آنها یکی از حروف «ذ، ز، ض، ظ» به کار رفته باشد.

جواب:  نماز، لحظه، ذهن، وضو

2- جدول زیر را کامل کنید. جواب:  

فعالیت‌های نوشتاری صفحه 15 فارسی هشتم

3- ردیف و قافیه را در بیت هشتم و هجدهم شعر «پیش از اینها» مشخّص کنید.

جواب:  بیت 8: ردیف: نبود، نبود / قافیه: ما و زیبا

جواب:  بیت 18: ردیف: تازه کرد، تازه کرد / قافیه: دست و رویی، گفت‌وگویی

4- سعدی در بیت زیر، به کدام داستان‌های دینی اشاره دارد؟

گلستان کُند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش بَرَد ز آب نیل

جواب:  به داستان در آتش افکندن حضرت ابراهیم (ع) توسط نمرود و غرق شدن فرعون در آب نیل به خواست خدا اشاره می‌کند.