جواب خوانش و فهم شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

جواب خوانش و فهم صفحه ۳۳ شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پایه پنجم ابتدایی

جواب خوانش و فهم شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

جواب  صفحه ۳۳ فارسی پنجم دبستان

1) در بیت سوم، منظور شاعر از «بلند شدن به وسیله‌ دانش» چیست؟

یعنی انسان به کمک دانش می تواند بسیار پیشرفت کند و به جایگاه بزرگ و مهمی دست پیدا کند.

2) چرا در مصراع «خرد، دست گیرد به هر دو سرای» بعد از واژه‌ خرد، نشانه‌ «،» گذاشته شده است؟

چون با توجه به معنی شعر «عقل و اندیشه در هر دو جهان (دنیا و آخرت) به تو کمک خواهد کرد» پس از خرد نیاز به مکث کوتاه در خواندن می باشد. بنابراین نشانه‌ درنگ‌نما «،» آمده است.