جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

گام به گام درس شانزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۶ فارسی هشتم

درس شانزدهم :: پرنده آزادی

معنی درس شانزدهم فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 116 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- در بند اول شعر پرنده آزادی، تشبیه‌ها را بیابید.

جواب:  محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2- منظور شاعر از «کودکان سنگ» چیست؟

جواب:  کودکانی که در فلسطین برای دفاع از خود و کشور خود سلاحی به جز سنگ ندارند و با پرتاب سنگ از خود دفاع می‌کنند.

3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می‌کنند؟

جواب:  با تمام توانشان ایستادگی می کنند و در راهشان استوار هستند.

  • جواب خودارزیابی درس ١٧ فارسی هشتم
  • خود ارزیابی درس شانزدهم فارسی هشتم 
  • جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 16

جواب فعالیت‌ های نوشتاری صفحه 117 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل‌های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.

جواب:  * آمد = بیامد

* افروخته است = بیفروخته است

* افکنده بودند = بیفکنده بودند

2- در هر یک از جمله‌ های زیر، گروه‌ های اسمی را بیابید و هسته، وابسته‌ها و نوع هر یک را مشخص کنید.

جواب:  * هر سخن ارزشمند را پاس بدار. سخن: هسته – ارزشمند : وابسته پسین؛ صفت بیانی

* هر روز، یک شعر زیبا بخوان. شعر: هسته – زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی

* دانش آموزان، چند درخت کاشتند. درخت: هسته – چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

3- درک و دریافت خود را از این بخش شعر «کودکان سنگ» بنویسید.

«وطنی زاده می‌شود در چشم‌ ها و اُفقی دیگر، نمایان…».

جواب:  دنیا تولد ملتی دیگر را می‌ بیند و قدرت مظلومان آشکار می‌شود.