جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۶ فارسی هشتم

گام به گام درس aal فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۶ فارسی هشتم

درس 6 :: راهِ نیک بختی

مشاهده بیشتر معنی درس ششم فارسی هشتم

جواب خودارزیابی صفحه 49 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

خود ارزیابی درس ششم فارسی هشتم

1- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند؟

جواب:  1-سحر خیز باشد.

2:بامادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد

3:با ادب و تمیز باشد.

4 :حرفهای پدر را گوش کند.

2- این جمله «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت»، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟*

جواب:  زنهار مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضررهاست

3- برای پُربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟

جواب:  باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد. چون روزی که در آن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی‌شود.

4 .به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟

جواب: توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تالش مستمر در زندگی، آرامش و …..

جواب گفت‌ و گو کنید صفحه 50 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

گفت‌ و گو کنید درس ششم فارسی هشتم

1- پیامبر می‌فرماید:

«قولوا الحقّ وَ لَو عَلَی اَنْفُسِکُم: حق را بگویید هر چند به زیانتان باشد.»

درباره ارتباط این سخن گهربار با متن درس، در گروه گفت‌وگو کنید.

جواب:  گاهی حرف راست زدن نتایج و ثمراتی دارد ممکن است این نتایج و ثمرات به ضرر انسان باشد و پیامبر بر اساس همین نتایج و ثمرات می‌فرماید که حق را بگویید هرچند به ضرر شما باشد و درس نیز بیت هشت به همین موضوع اشاره دارد.

زنهار مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضر رهاست

2- شعر «شوق مهدی (عج)» را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوه خواندن آن را با خوانش متن این درس مقایسه کنید.

جواب:  شعر شوق مهدی لحن غنایی دارد، شعر این درس محتوای اندرزی دارد و آهنگ و لحن نصیحت و حالت پند گونه. این لحن را گاهی آمرانه می‌خوانیم گاهی ملتمسانه و گاهی دوستانه و گاهی…

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 6

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 50 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه‌ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟

جواب:  آنها را بنویسید. خواب، چون، تو، خویش

2- بیت‌های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیه آنها خط بکشید.

جواب:  با مادر خویش، مهربان باش آماده خدمتش به جان باش

با چشم ادب نگر پدر را / از گفته او مپیچ سر را

چون با ادب و تمیز باشی / پیش همه کس، عزیز باشی

3- در مصراع زیر ، متمّم و مفعول را مشخص کنید.

«زین گفته، سعادت تو جویم» گفته = متمم مفعول = سعادت

4- بیت زیر که سروده نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟

غافل منشین نه وقت بازی است / وقت هنر است و سرفرازی است

جواب:  با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:

می‌ کوش که هرچه گوید استاد / گیری همه را به چابکی یاد

روزی که در آن نکرده‌ ای کار / آن روز ز عمر خویش مشمار