جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۴ فارسی هشتم

گام به گام درس چهارم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۴ فارسی هشتم

درس 4 :: سفر شکفتن

مشاهده بیشتر معنی درس چهارم فارسی هش

جواب خودارزیابی صفحه 39 فارسی هشتم

خود ارزیابی درس چهارم فارسی هشتم

1- چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

جواب:  زیرا مانند یک سفر می گذرد. گاهی این سفر کوتاه مدت و گاهی بلند مدت است اما همیشگی نیست.

2- علّت اصلی بحران‌ های زندگی چیست؟

جواب:  آشنا نبودن افراد با مهارت ‌های زندگی، عدم کسب مهارت در مسائل مختلف.

3- برای حل مشکل کم‌ رویی یا گستاخی، چه باید کرد؟

جواب:  بر عواطف و هیجانات خود غلبه کرد و ارتباط درست و موثر و سنجیده‌ ای با دیگران برقرار کرد.

4- مهارت‌ ها چه تأثیری در زندگی ما دارند؟

جواب:  کسب مهارت ‌ها و تفکر خلاق در کشف و نوآوری، در جست ‌و جوی راه حل ‌های جدید برای رویارویی با مشکلات زندگی به ما کمک می‌کند.

 

جواب گفت‌ و گو کنید صفحه 41 فارسی هشتم

گفت‌ و گو کنید درس چهارم فارسی هشتم

1- روایت «من عَرَفَ نَفسَه، فَقَد عَرَفَ رَبَّه: هرکس خود را بشناسد، خدای خویش را شناخته است» با کدام مهارت زندگی ارتباط دارد؟

جواب:  خود آگاهی، شناخت توانایی ‌ها، نیازها، استعدادها و ضعف‌ های خود

2- برای دوست‌ یابی و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت‌ هایی نیاز داریم؟

جواب:  1- ارتباط مؤثر، درست و سنجیده 2- چیرگی بر احساسات و هیجانات و مهار آنها

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس ۴

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 41 فارسی هشتم

فعالیت ‌های نوشتاری درس چهارم فارسی هشتم

1- شکل درست کلمه‌های زیر را بنویسید.

«استئدادها و ضعف‌ها، محارت‌های لازم، بهره و نسیب، احساسات و حیجانات، نضیر و مانند»

جواب:  «استعدادها و ضعف‌ها، مهارت‌های لازم، بهره و نصیب، احساسات و هیجانات، نظیر و مانند»

2- بخش‌های هریک از جمله‌های زیر را در جدول قرار دهید؛ سپس اسم‌ها را جداگانه در یک سطر بنویسید.

* ندا آمد.

* حسین سیب خورد.

* علی روزنامه را به دوستش داد.

نهاد مفعول متمم فعل
ندا آمد
حسین سیب خورد
علی روزنامه دوستش داد