جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۲ فارسی هشتم

گام به گام درس دوم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۲ فارسی هشتم

جواب خودارزیابی صفحه 20 فارسی هشتم

1- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام‌های خداوند اشاره شده است؟

جواب:  صورتگر، ماهر، بی تقلید

2- چه شگفتی ‌های دیگری از زندگی مورچه می‌دانید؟

جواب:  مورچه‌ ها تقسیم کار دارند. آنهایی که جوان ‌تر هستند از تخم ‌ها پرستاری می‌کنند. بعضی ‌ها نگهبان هستند. بعضی‌ ها کارگر هستند بعضی ‌ها مسئول تغذیه ملکه هستند و…

3- چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی‌های خلقت دعوت می‌کند؟

جواب:  چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان براساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

 

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه 28 فارسی هشتم

1- درباره ارتباط محتوایی این داستان با مصراع «از محبّت خارها گل می‌شود» توضیح دهید.

جواب:  داستان دور محور ایثار و از خود گذشتگی می ‌چرخد. کشمکش اصلی داستان بین سه شخصیت گیاه، مرداب و سنگ است. سنگ و مرداب بر سر زندگی بخشیدن به یک گیاه در کشمکش هستند که به ظاهر در این کشمکش مرداب پیروز می‌شود و سنگ با ایثار جان خود به گیاه حیات تازه می ‌بخشد.

2- به نظر شما چه عواملی سبب گردید، از دل سنگ، چشمه پاک و زلال جاری شود؟

جواب:  محبت، ایثار و از خود گذشتگی، دوست داشتن دیگران، زندگی بخشی به دیگران، دیگر دوستی و…