جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

گام به گام درس سیزدهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم

درس سیزدهم :: ادبیات انقلاب

خودارزیابی درس ۱۳ فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 97 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید.

جواب:  خدا محوری و دین باوری، رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه، وحدت و یکپارچگی مردم

2- مقصود از عبارت «انقلاب اسلامی، تولدی دیگر» چیست؟

جواب: پس از پیروزی انقالب اسلامی بسیاری از بنیادهای فکری ،فرهنگی و معیارهای ارزشی واخلاقی دگرگون شد.

3- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟

جواب: زیرا زبان هر دوره ای پایه ی باورها ارزش های دینی و اخلاقی و به طور کلی بر بنیاد فرهنگ حاکم برآن زمان سامان می یابد.

4- توجه به آثارادبی مانند شاهنامه فردوسی ،مثنوی مولوی و گلستان سعدی چه نتایجی در بردارد؟

جواب: چهره انسانهای آن جامعه و رفتار و منش اجتماعی اشخاص را پیش چشم خود دارید. اصوال کلید شناخت هر ملتی ،ادبیات آن ملت است

جواب گفت‌وگو صفحه 98 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- پس از مشورت و گفت‌وگو با اعضای گروه درباره «پیروزی انقلاب اسلامی ایران» گزارشی کوتاه به کلاس ارائه دهید.

جواب:  به عهده دانش آموز

2- درباره راه‌های تقویت «خودباوری نوجوانان» در زمینه‌های مختلف علمی، اجتماعی و… گفت‌وگو کنید.

جواب: دانشجویی در کلاس خوابش می‌برد. استاد یکی از مسئله‌های حل نشده را برای آشنایی دانشجویان بر تابلوی کلاس می‌نویسد. استاد و دانشجویان پس از زنگ از کلاس خارج می‌شوند. دانشجوی مورد نظر از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که کسی در کلاس نیست. اما در تابلوی کلاس مسئله‌ای مطرح شده است. فکر می‌کند که تمرین و فعالیت در منزل است. تند تند آن را یادداشت می‌کند و به منزل می‌رود. جلسه بعد از استاد می‌پرسد که تکالیف را تحویل نمی‌گیرید. استاد با تعجب می‌پرسد کدام تکالیف؟ می‌گوید همانی که جلسه پیش بر تابلو نوشته بودید. استاد دوباره می‌پرسد مگر شما آن را حل کردید؟ دانشجو می‌گوید بله و همه با تعجب به او نگاه می‌کنند.

به نظر شما اگر خودباوری و اعتماد به نفس این دانشجو نبود تمرینی به این دشواری حل می‌شد؟

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 13 

(فعالیت نوشتاری درس ۱۳ فارسی هشتم)

جواب فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 98 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، از میان گروه کلمات مهم املایی، دو نمونه برای هر یک از انواع ترکیب (اضافی – وصفی) بیابید و بنویسید.

جواب: 

ترکیب وصفی (موصوف صفت): واقعه عظیم / معیارهای ارزشی / بنیان گذار فرزانه

ترکیب اضافی (مضاف مضاف الیه): نظام شاهنشاهی / ولایت فقیه / وحدت کلمه / انقلاب ادبیات

2– مفرد واژه ‌های زیر را بنویسید، سپس آنها را با نشانه‌های جمع فارسی «ان» یا «ها» جمع ببندید.

واژه مفرد جمع با ان / ها
عوامل عامل عاملان / عامل‌ها
آثار اثر اثرها
فضایل فضیلت فضیلت‌ها
مفاهیم مفهوم مفهوم‌ها
افکار فکر فکرها
علما عالم عالمان / عالم‌ها

3 – در هر یک از گروه‌های اسمی زیر، وابسته‌ها را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید.

جواب: 

* نخستین (وابسته پیشین) عامل (هسته) مهم (وابسته پسین)

* صبح (اسم (هسته)) صادق (صفت بیانی)

* یک (وابسته پیشین) اثر (اسم (هسته)) ادبی (وابسته پسین)

* این (وابسته پیشین) انقلاب (اسم (هسته)) امید بخش (وابسته پسین)

* همان (وابسته پیشین) ملت (اسم (هسته)) غیور (وابسته پسین)

4- از متن درس هفتم، دو کنایه بیابید و مفهوم آن را بنویسید.

جواب: ۱- «افسوس که جوان نمی‌داند و پیر نمی‌تواند» کنایه از جوان آگاه نیست و پیر توانانی ندارد.

۲- ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. کنایه است از هر کاری خواستی در هر وقت شروع کنی ارزشمند است.