جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

گام به گام درس چهاردهم فارسی هشتم با جواب

جواب خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس ۱۴ فارسی هشتم

درس چهاردهم :: یاد حسین

خودارزیابی درس ١۶ فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی صفحه 100 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

خود ارزیابی درس چهاردهم فارسی هشتم

1- در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعه کربلا اشاره شده است؟

جواب:  امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع)، حضرت علی اکبر (ع) و حضرت علی اصغر (ع)

2- چرا حضرت عباس یکی از اسوه‌های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می‌شوند؟

جواب: چون ایشان با آن سن کم توانستند در برابر دشمن بایستند و در این راه شهید شوند

3- به نظر شما چگونه می‌توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟

جواب:  با جست‌وجو در اهداف آن بزرگواران با آگاه شدن از راهشان و پیروی از آن و عمل کردن به آن راه

 

جواب گفت و گو کنید درس 14 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

1- نمونه دیگری از شعر عاشورایی بیابید و در کلاس بخوانید.

باز این چه شورش است؟ که در خلق عالم است باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است؟
باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین  بی نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره باز دمید از کجا؟  کزو کار جهان و خلق جهان جمله درهم است
گویا، طلوع می‌کند از مغرب آفتاب  کآشوب در تمامی ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست  این رستخیز عام، که نامش محرم است
در بارگاه قدس که جای ملال نیست  سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است
جن و ملک بر آدمیان نوحه می‌کنند  گویا، عزای اشرف اولاد آدم است
خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین  پرورده کنار رسول خدا، حسین…

 

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 14

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه 101 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- واژه‌های متضاد را از متن درس بیابید و آنها را کنار یکدیگر بنویسید.

جواب:  بر (خشکی) ≠ بحر (دریا) – تر (خیس) ≠ خشک – بزرگ ≠ کوچک – تشنه ≠ سیراب

2- در مصراع اول بیت چهارم درس، گروه‌های اسمی را بیابید و نوع وابسته‌های هر یک را مشخص کنید.

جواب: 

با لب (هسته) خشک (وابسته پسین (صفت بیانی)) دل (هسته) سوخته (وابسته پسین (صفت بیانی)) دیده (هسته) تر (وابسته پسین (صفت بیانی))

3- از متن درس، یک جناس بیابید.

جواب:  با لب خشک و دل سوخته و دیده‌ی تر غرقه بحر بلا بود در آن بر تشنه

4- از متن درس ، سه گروه اسمی بیابید که در آنها صفت اشاره به کار رفته باشد.

جواب:  آن (وابسته پیشین) خسرو (هسته) بی لشکر (وابسته پسین)

آن (وابسته پیشین) روز (هسته)

آن (وابسته پیشین) بر (هسته)

جواب فرصتی برای اندیشیدن صفحه 106 فارسی هشتم

1- دو متن روان خوانی «آقا مهدی» و «شوق آموختن» را از نظر محتوا و پیام، با هم مقایسه کنید.

جواب:  محتوای هر دو داستان در مورد جنگ است اما در داستان آقا مهدی خط مقدم و رزمندگان حضور دارند. در داستان شوق آموختن رزمندگان پشت جبهه آن هم در خاک دشمن نه به عنوان رزمنده بلکه به عنوان اسیر حضور دارند. داستان آقا مهدی حول محور فرمانده می‌چرخد و شخصیت دوست داشتنی فروتن را به خواننده منتقل می‌کند و داستان شوق آموختن حول محور یک رزمنده ساده دل روستایی می‌چرخد که پاکی و صداقت دارد و با تلاش و کوشش خود آن هم در اردوگاه عراقی‌ها از بی‌سوادی به بالاترین مراتب علمی می‌رسد.

2- چه عواملی می‌تواند شوق آموختن را در نوجوانان ایرانی، تقویت کند؟

جواب:  انگیزه و انگیزش بیرونی و درونی، هدف داشتن، مشخص بودن مبدأ و مقصد، ابزارهای موجود برای آموختن، پاسخ به سوال چرا آموختن و برای چه آموختن؟ و…