گام به گام مطالعات پنجم درس سوم :: همدلی با دیگران

جواب فعالیت های درس 3 مطالعات پنجم

 

گام به گام مطالعات پنجم درس سوم :: همدلی با دیگران

📚 گام به گام مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس 3 : همدلی با دیگران

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم
1- موقعیت‌های زیر را بخوانید و بگویید در هر موقعیت چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم تا دیگری احساس بهتری پیدا کند.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

الف) زنگ نقّاشی است و دوست شما بسته مداد رنگی بسیار باارزشی را که دیشب خریده، گم کرده است.
جواب: می‌توانیم در پیدا کردن وسیله‌اش به او کمک کنیم و تنهایش نگذاریم.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

ب) برادر کوچک شما از تاریکی می‌ترسد و گریه می‌کند.
جواب: می‌توانیم در کنار او باشیم تا احساس تنهایی نکند و او را قانع کنیم که تاریکی ترس ندارد.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

پ) زنگ تفریح است و بچّه‌ها در حال خوردن خوراکی‌هایشان هستند. خوراکی یکی از همکلاسی‌ها قبل از اینکه شروع به خوردن کند، روی زمین می‌افتد و دیگر قابل خوردن نیست.
جواب : او را دلداری می‌دهیم که ناراحت نباشد و تغذیه و خوراکی خود را با او تقسیم می‌کنیم.

فعالیت صفحه 12 مطالعات پنجم

ت) یکی از همکلاسی‌های شما در مسابقه ورزشی مقام اوّل را به دست آورده است.
جواب : به او تبریک می‌گوییم و برایش آرزوی موفقیت‌های بیشتر می‌کنیم و سعی می‌کنیم او را الگوی خود قرار دهیم.