گام به گام درس 5 قرآن هشتم

جواب درس پنجم قران هشتم

گام به گام درس 5 قرآن هشتم

درس پنجم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 5 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 53 و 54 و 56 و 57 درس پنجم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس پنجم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 5 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

امامان، وارثان ، پیشوایان، قرار می دهیم، خبر

1-نَتلو تلاوت می کنیم، می خوانیم 4-نَجعَلُ قرار می دهیم
2-نَبأ خبر، جمع: اَنباء 5-اَئِمَّه پیشوایان، جمع اِمام
3-نُریدُ میخواهیم 6-وارثینَ جانشینان، وارثان

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 5 قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .نَتلُوا عَلَیکَ: می خوانیم بر تو

2 .مِن نَبَإ مُوسی وَ فِرعَونَ: از خبر موسی و فرعون

3 .لِقَومٍ یُؤمِنُونَ: برای قومی که ایمان می آورند(ایمان دارند)

4 .عَلَی الَّذینَ: بر کسانی که

5 .نَجعَلَهُم اَئِمَهً: قرار می دهیم آنها را پیشوایان

6 .نَجعَلَهُمُ الوارثینَ: قرار می دهیم آنها را وارثان

🧧 جواب انس با قرآن درس 5 قرآن هشتم: ترجمه این آیات شریفه از سوره قصص را کامل کنید.

1 .نَتلُوا عَلَیکَمِن نَبَإ مُوسی وَ فِرعَونَ بِالحَقِّ:

می خوانیم بر تو از خبر موسی و فرعون به درستی.

2 .لِقَومٍ یُؤمِنُونَ:

برای گروهی که ایمان می آورند(ایمان دارند).

3 .وَ نُریدُ اَن نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ استُضعِفُوا فِی الاَرضِ:

و می خواهیم که منت گذاریم بر مستضعفان در زمین.

4 .وَ نَجعَلَهُم اَئِمَّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوارثینَ:

و قرار می دهیم آن ها را پیشوایان و قرار می دهیم آنها را وارثان(یعنی آنها را در زمین به حکومت برسانیم).

ج- از صفحه 388 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده  قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

الف) مِهَ الىاس: از مردم

) قال ذالکَ بَینَ ئ بَینکَ: گفت آن میان من و میان توست.

ج) فَمِن عند کَ : پس از نزد توست .

د- پیام قرآنی درس 5 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 5 قرآن هشتم

 

جواب جلسه دوم درس پنجم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس پنجم  قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

دوست دارد، نیکی کرد، خرابکاران، تباهی

1-اَحسِن نیکی کن 4-فَساد فساد، تباهی
2-کَما همان طور که 5-یُحِب دوست دارد
3-اَحسَنَ نیکی کرد، نیکو ساخت 6-مُفسِدینَ مفسدان، خرابکاران

 

جواب فعالیت دوم درس پنجم  قرآن هشتم : ترکیب های زیر را معنا کنید.
1 .وَ اَحسِن: و نیکی کن

2 .کَما اَحسَنَ الله اِلَیکَ: همان طور که نیکی کرد خدا به تو

3 .إِنَّ الله: قطعاً خداوند

4 .الیُحِب المُفسِدینَ: دوست ندارد خرابکاران را

5 .وَالله الیُحِب الفَسادَ: و خداوند دوست ندارد تباهی را

🧧 جواب انس با قرآن درس پنجم   قرآن هشتم: ترجمه این آیات از سوره ی قصص را کامل کنید.

1 .وَابتَغِ فیما ءاتاکَ اللهُ الدّارَ الآخِرَهَ:

و طلب کن در آنچه داده است به تو خداوند، خانه ی آخرت را.

2 .وَلاتَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا:

و فراموش نکن بهره ی خود را از دنیا.

3 .وَ اَحسِن کَما اَحسَنَ الله اِلَیکَ:

و نیکی کن همان طور که نیکی کرد خداوند به تو.

4 .وَ التَبغِ الفَسادَ فِی الاَرضِ:

و هرگز طلب نکن تباهی را در زمین.

5 .إِنَّ اللهَ الیُحِب المُفسِدینَ:

قطعاً خدا دوست ندارد خرابکاران را.

ج– از صفحه 394 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

الف) جَعَلَ الله: قرار داد خدا.

ب) وَ مِن رحمه: و از لطفش

ج) لعلَّکم تَشکرون: تا شما شکر کنید.

د- پیام قرآنی درس 5 قرآن هشتم

پیام قرآنی درس 5 قرآن هشتم