گام به گام درس 2 نگارش ششم ابتدایی

جواب فعالیت های نگارش ششم

گام به گام درس 2 نگارش ششم ابتدایی

املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششم

1 از بین واژههای زیر آنهایی را که با هم ارتباط دارند، در یک گروه قرار دهید.

املا و واژه آموزی صفحه 15 نگارش ششم

جواب الف) فکر ، افکار ، تفکر ، متفکران

جواب ب) معلومات ، تعلیم ، معلمان ، تعلیمات

 

 

2-مانند نمونه، واژهها را کنار هم قرار دهید و هر تعداد که میتوانید، واژهی جدید بسازید و در جدول بنویسید.

مانند نمونه، واژهها را کنار هم قرار دهید

جواب زیبایی های اخلاق، رفتار نیک رفتار پسندیده، شناخت آفرینش، زیبایی های خالق، شناخت خالق، زیبایی های آفرینش و ….

 

٣. الف) جدول را بصورت زیر کامل می کنیم

جمله نهاد فعل
ما پدیده ها را خوب و دقیق میبینیم
انسان باید خالق خود را بشناسد
…………………………

جواب قسمت بالا با با عنوان جواب 3 در نظرات ارسال نمایید

ب) جدول را کامل کنید.

واژگان حروف مشترک هم خانواده
حافظ ، محفوظ ح ف ظ
مقصد ، مقصود ق ص د
تحصیل ، حاصل ح ص ل

جواب قسمت بالا با با عنوان هم خانواده در نظرات ارسال نمایید

 

 

جواب صفحه 17 نگارش ششم

1 متن زیر را با یکی از کلمات » از، به، در، با « کامل کنید.

جواب چلچله ی خوش آواز …..در….. آبی آرام بلند به پرواز در آمد. …..به….. ابر سلام کرد. …..از….. کنار خورشید گذشت و …..به….. او لبخند زد. …..با….. باد همنوا شد ……به….. زمزمه آب گوش داد و چهره ی زیبای خود را …..در….. آن مشاهده کرد. چلچله می دانست که چگونه ….از…. این همه زیبایی لذت ببرد.

 

2- در مورد یکی از آفریده ّ های خدا که توجه شما را جلب کرده است، تحقیق کنید و گزارشی در دو بند ارائه دهید.٭

جواب  از نظر من یکی از شگفت انگیز ترین آفریدگار های خدا فصل ها هستند هر فصلی زیبایی خودش را دارد.

جواب صفحه 18 نگارش ششم

1- به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسید کنید .

الف )هیچ چیز نمی تواند اثر محبت را از بین ببرد

جواب هیچ چیز نمی تواند اثر مهربانی را از بین ببرد .

ب ) بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم .

جواب بپرسیم و از پرسیدن نترسیم .

2-اکنون ، در باره موضوعی که بیشتر از هرچیز دیگری درباره آن می اندیشید ، یک بند بنویسید

جواب  همه ما انسان هستیم و باید به همدیگر احترام بگذاریم و هیچ وقت دعوا نکنیم پس سعی کنیم همیشه باطن ما خوب باشد نه ظاهر.

3- ضرب المثل (( از تو حرکت ، از خدا برکت )) را در یک بند توضیح دهید .

جواب برای رسیدن به اهداف و خواسته ها باید تلاش کرد . دعاکردن به درگاه خدا در حالی که کاری برای رسیدن به خواسته ها انجام نمی دهیم
مفید نخواهد بود . خداوند به کسانی برای رسیده به خواسته هایشان کمک خواهد کرد ، در حالی که بر خدا توکل می کنند و خواسته های خودرا
از در گاه خداوند می خواهند تلاش نیز می کنند . این ضرب المثل در واقع این مورد را بیان می کند .

 

 الف( این جمله ّ ها را با دقت بخوانید و به ترتیب درست، شمارهگذاری کنید.
۴) مرد نگاهی به نانوا انداخت و گفت: «نان نیست، جان است برادر!»
۶) مرد گرسنه با دست نانی را نوازش کرد و گفت: «ای مرد، چقدر می گیری که مرا از این نان ها سیر کنی؟»
۱) روزی روزگاری مردی خسته و مانده، تشنه و گرسنه به شهری رسید.
۷) این شد که گفت: «سکه ای بده و هرچه که می خواهی از این نان ها بخور!»
۳) «چه می خواهی مرد؟ اینها که می بینی نان است، نه چیز دیگر!»
۵) نانوا لبخندی زد و گفت: «سکه ای بده و نان بخر و بخور. نوش جانت!»
۲) او با دیدن نان های تازه آب دهانش سرازیر شد.

 

ب) پس از مرتب کردن جملهها، دو سؤال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید (سعی کنید سؤال ها با توجه به مفهوم کلی متن باشد).

الف) آن مرد برای دریافت نان باید چه کاری انجام می داد؟
ب) نانوا وقتی دید که مرد با دیدن نان آب دهانش سرازیر شده، چه گفت؟

جواب صفحه 21 نگارش ششم

2 ّ با توجه به جدول الف، حروف را جایگزین نمادها کنید و واژههای بهدست آمده را بنویسید.

نگارش ششم

1-شخصیت

2-افرینش

3- سپاسداری

 

 

منبع :

گام به گام درس 1 نگارش ششم

گام به گام درس 2 نگارش ششم

گام به گام درس 3 نگارش ششم