گام به گام درس 2 قران هشتم

جواب درس دوم قران هشتم

گام به گام درس 2 قران هشتم

 

جواب فعالیت های درس 2 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 23 و 24 و 26 و 27 درس دوم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس دوم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 2 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن، جهانیان، فرزند، همتا، فروفرستاد

1-نَزَّلَ نازل کرد، فرو فرستاد 5-نَذیر هشداردهنده
2-فُرقان وسیله تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن 6-وَلَد فرزند
3-یَکونُ می باشد 7-شَریک شریک، همتا
4-عالَمینَ جهانیان، مردم 8-قَدَّرَ اندازه گیری کرد

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 2 قرآن هشتم :

ترکیب های زیر را معنا کنید.

1 .نَزَّلَ الفُرقانَ: نازل کرد قرآن را

2 .عَلَی عَبدِهِ: بر بنده اش

3 .لِلعالَمینَ: برای جهانیان 

4 .شَریکٌ فِی المُلکِ: شریکی در فرمانروایی

5 .کُلَّ شَیءٍ: هر چیزی

6 .فَقَدَّرَهُ: پس اندازه گیری کرد آن را

 

💢 جواب فعالیت سوم درس 2 قرآن هشتم: همان طور که می دانید «لِ» یعنی «برای»؛ هرگاه این حرف قبل از فعل بیاید به صورت «تا» معنا
می شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می شود؛ مانند:
لِ + یَکونُ (می باشد) لِیَکونَ: (تا باشد)

اینک ترجمه ی این ترکیب ها را کامل کنید.
لِ + یَعلَمُ: می داند لِیَ علَمَ: تا بداند
لِ + یَعلَمُونَ: می دانند لِیَعلَمُوا: تا بدانند
لِ + تَعقِلُونَ: اندیشه می کنید لِتَعقِلُوا: تا اندیشه کنید
لِ + تُؤمِنونَ: (ایمان می آورید) لِتُؤمِنوا: تا ایمان بیاورید

 🧧 جواب انس با قرآن درس 2 قرآن هشتم: ترجمه دو آیه ی از سوره ی فرقان را کامل کنید.

1 .تَبارَکَ الَّذی نَزَّلَ الفُرقانَ عَلَی عَبدِهِ:

پرخیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش.

2 .لِیَکُونَ لِلعالَمینَ نَذیراً:

تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده.

3 .اَلَّذی لَهُ مُلکُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ:

کسی که برای اوست فرمانروایی آسمانها و زمین.

4 .وَ لَم یَتَّخِذ وَلَداً وَ لَم یَکُن لَهُ شَریکٌ فِی المُلکِ:

و ندارد فرزندی و نیست برای او شریکی در فرمانروایی.

5 .وَ خَلَقَ کُلَّ شَیءٍ فَقَدَرَّهُ تَقدیراً:

و آفرید هر چیزی را، پس اندازه گیری کرد آن را به طور دقیق و کامل.

نکات:
1 .کلمه «عَبدِهِ» را بهتر است به صورت «بنده اش» معنا کنیم.
1 .حرف «لِ» زمانی که قبل از اسم و ضمیر قرار بگیرد به معنای«برای» است؛ ولی وقتی که قبل از فعل قرار گیرد به معنای «تا» است.

جواب جلسه دوم درس دوم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس دوم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت، آب، پوشش، قرارداد، خواب

1-جَعَلَ قرار داد 6-ریاح بادها، جمع ریح
2-لِباس لباس، پوشش 7-بُشر، بُشری  بشارت دهنده، بشارت
3-نَوم خواب 8-ماء آب
4-سُبات آرامش و استراحت 9-طَهور پاک، پاک کننده
5-اَرسَلَ فرستاد

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس دوم قرآن هشتم : معنای ترکیب های زیر را بنویسید.

1 .وَ هُوَ الَّذی: و او کسی است که

2 .جَعَلَ لَکُم: قرار داد برای شما

3 .اللَّیلَ لِباساً: شب را پوششی

4 .والنَّومَ سُباتًا: و خواب را (مایه ی) آرامش و استراحت

5 .وَ جَعَلَ النَّهارَ: و قرار داد روز را

6 .اَرسَلَ الرِّیاحَ بُشراً: فرستاد بادها را بشارت دهنده

7 .وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ: و فرو فرستادیم از آسمان

8 .ماءً طَهُوراً: آبی پاک

🧧 جواب انس با قرآن درس دوم قرآن هشتم: ترجمه این دو آیه شریفه از سوره ی فرقان را کامل کنید.

1 .وَ هُوَ الَّذی جَعَلَ لَکُم اللَّیلَ لِباساً:

و او کسی است که قرار داد برای شما شب را پوششی.

2 .وَالنَّومَ سُباتاً:

و خواب را (برای) آرامش و استراحت

3 .وَ جَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً:

و قرار داد روز را برای تلاش و زندگی.

4 .وَ هُوَ الَّذی اَرسَلَ الرِّیاحَ بُشراً بَینَ یَدَی رَحمَتِهِ:

و او کسی است که فرستاد بادها را بشارت دهنده، پیش از رحمت خود(باران).

5 .وَ اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً:

و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاک.

نکات:
1 .کلمه «لباس» در اصل دو معنا دارد؛ یکی «لباس» و دیگری «پوشش» که در اینجا به معنای«پوشش» است.
2 .کلمه «ریاح» به معنای «بادها»، برای باده ایی که رحمت می آورند، بکار می رود؛ ولی کلمه «ریح» به معنای «باد»، برای بادهای عذاب آور بکار می رود.