جواب دینی هشتم درس ۱۳ / گام به گام

گام به گام درس سیزدهم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۱۳ / گام به گام

درس چهاردهم :: ما مسلمانان

جواب فعالیت کلاسی صفحه 111 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟
جواب

  1.  احساس همدردی و همدلی با آنها
  2.  برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها
  3.  برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی با آنها
  4.  برقراری روابط تجاری و دوستانه با آنها.
  5.  کمک مادی و معنوی به آنها

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 113 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به نظر شما اگر مسلمانان این وظایف را نسبت به یکدیگر انجام دهند، دنیای مسلمانان چگونه خواهد شد؟
جواب دنیایی پر از شادی و اتحاد که در آن همه مسلمانان زیر لوای پرچم اسلام شریک و همدرد یکدیگر هستند و هیچ دولت بیگانه ‌ای جرات نفوذ به این اجتماع عظیم مسلمانان را نخواهد داشت.

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 116 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به کمک هم گروهی های خود پیام این تصویر را بیان کنید.

فعالیت کلاسی صفحه 113 پیام هشتم

جواببه این معناست که دشمنان با استفاده از اختلافات شیعیان و اهل سنت باعث کشتار میشن و اینکه این اختلافات و کشت و کشتار تنها کسی که برنده میشه دشمن هست

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 118 پیام هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

١- چهار مورد از وظایف یک مسلمان را نسبت به برادران دینی اش بیان کنید.
جواب 1) آنچه برای خودت دوست داری برای او نیز دوست بداری – به دنبال خوشنودی او باشی – آیینه و راهنمای او باشی- اگر مریض شد به عیادتش بروی

۲- مهم‌ترین برنامه دشمنان اسلام برای از بین بردن اتحاد مسلمانان چیست؟ مراحل این برنامه را توضیح دهید.
جوابایجاد تفرقه در بین ملت های مسلمان و چنگ افروزی در میان آنها است .