جواب دینی هشتم درس ۱۲ / گام به گام

گام به گام درس دوازدهم پیام آسمانی هشتم

 جواب دینی هشتم درس ۱۲ / گام به گام

درس سیزدهم :: کلید گنج ها

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 105 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

به محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که در هر شبانه روز در نماز از خداوند می‌خواهید، بیان کنید.
جواب

  1. ایاک نعبد و ایاک نستعین
  2. اهدنا الصراط المستقیم
  3. صلوات
  4. دعای قنوت نماز

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه 107 پیام هشتم

فعالیت کلاسی هشتم

با توجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای دوستانتان در کلاس بیان کنید. می‌توانید بهترین فهرست را در کلاس نصب کنید.
جواب 1- پاک گرداندن درآمد
2- دادن حق الناس
3- فرستادن صلوات قبل و بعد از دعا
4- دعا کردن در هنگام قرائت قرآن
5- دعا کردن در هنگام اذان
6- دعا کردن در موقع بارش باران
7- دعا کردن هنگام روبرو شدن سپاه ایمان و کفر
8- دعا کردن بعد از دادن صدقه
9- دعا کردن در حق دیگران

 

جواب خودت را امتحان کن صفحه 108 پیام هشتم

خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام آسمانی هشتم

1- دعا کردن چه فایده‌هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.
جواب 1- بهره مندی از پاداش روز قیامت 2- آرامش روحی

2- چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.
جواب 1) دعا را با صلوات شروع و تمام کنیم.
2) در چهار وقت دعا را غنیمت بشمار: وقت قرائت قرآن، اذان، بارش باران و روبرو شدن با سپاه ایمان و کفر
3) بعد از صدقه دادن
4) برای دیگران دعا کن تا دعای خودت به اجابت نزدیک‌تر شود.

3- بنابر فرمایش حضرت علی (ع)، چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی‌شوند؟
جوابدر اجابت دعا تأخیر می‌شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر وجزای آرزومند کامل‌تر شود. گاهی چیزی را خواسته‌ای ولی آن را به تو نداده‌اند و در عوض بهتر از آن را در این جهان یا آن جهان به تو داده‌اند، و گاهی دعایت مستجاب نمی‌شود چون چیزی طلب کرده‌ای که اگر داده شود مایه‌ی تباهی دین تو خواهد بود. پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی‌اش برایت ماندگار و رنج و سختی‌اش از تو بر کنار باشد.