گام به گام درس 11 قرآن هشتم

جواب درس یازدهم قران هشتم

گام به گام درس 11 قرآن هشتم

درس یازدهم قرآن هشتم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن هشتم / گام به گام و جواب انس با قرآن و فعالیت های صفحه 106 و 107 و 109 و 110 درس یازدهم آموزش قرآن پایه هشتم

جواب جلسه اول درس یازدهم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس 11 قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
تبعیّت نکن، راه، هوی و هوس، جانشین

1-خَلیفَه خلیفه، جانشین 4-هَوی هوی و هوس
2-اُحکُم حکم کن، قضاوت کن 5-یُضِل گمراه می کند
3-لاتَتَّبِع تبعیت نکن، پیروی نکن 6-سَبیل راه، جمع: سُبُل

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس 11 قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .یا داوُدُ: ای داوود

2 .إِنّا جَعَلناکَ: قطعاً ما قرار دادیم تو را

3 .خَلیفَهً فِی الاَرضِ: جانشینی در زمین

4 .فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ: پس داوری کن میان مردم به درستی

5 .وَ لاتَتَّبِعِ الهَوی: و پیروی نکن از هوی و هوس

6 .فَیُضِلَّکَ: پس گمراه می کند تو را

7 .عَن سَبیلِ اللهِ: از راه خدا

🧧 جواب انس با قرآن درس 11 قرآن هشتم: ترجمه ی آیه ی سوره ی ص را کامل کنید.

1 .یا داوُدُ إِنّا جَعَلناکَ خَلیفَهً فِی الاَرضِ:

ای داوود قطعاً ما قرار دادیم تو را جانشینی در زمین.

2 .فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ:

پس داوری کن میان مردم به درستی.

3 .وَ التَتَّبِعِ الهَوی:

و پیروی نکن از هوی و هوس.

4 .فَیُضِلَّکَ عَن سَبیلِ اللهِ:

پس گمراه می کند تو را از راه خدا.

5 .إِنَّ الَّذینَ یَضِلّونَ عَن سَبیلِ اللهِ:

قطعاً کسانی که گمراه شدند از راه خدا.

6 .لَهُم عَذابٌ شَدیدٌ:

برای آنها عذابی سخت است.

7 .بِما نَسوا یَومَ الحِسابِ:

زیرا فراموش کردند روز حساب(قیامت) را.

ج- از صفحه  455 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید. 

قالَ رَبِّ اغفِرلی:گفت پروردگار من ببخش برای من

لِلَّذینَ کَفَروا: برای کسانی که کافر شدند

د- پیام قرآنی تدبر در آیات قرآن 

پیام قرآنی تدبر در آیات قرآن 

 

جواب جلسه دوم درس یازدهم

جواب فعالیت اول

💢 جواب فعالیت اول درس یازدهم قرآن هشتم: جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.
سخن ، عبادت می کنند ، هدایت کرد ، اجتناب کردند از ، تبعیت می کنند

1-اِجتَنَبوا اجتناب کردند از، دوری کردند از 5-قَول سخن، گفتار
2-یَعبُدونَ عبادت می کنند 6-یَتَّبِعونَ تبعیت می کنند، پیروی می کنند
3-اَنابوا بازگشتند 7-هَدی هدایت کرد
4-یَستَمِعونَ گوش می دهند به 8-اُولُوا الاَلبابِ  خردمندان

 

فعالیت دوم

💢 جواب فعالیت دوم درس یازدهم قرآن هشتم : این ترکیب ها را معنا کنید.

1 .اجتَنَبُوا الطّاغُوتَ: دوری کردند از طاغوت

2 .اَن یَعبُدوها: که عبادت کنند آن را

3 .وَ اَنابُوا إِلَی اللهِ: و بازگشتند به سوی خدا

4 .لَهُمُ البُشری: برای آنها بشارت است

5 .فَبَشِّر عِبادِ: پس بشارت بده بندگان مرا

6 .یَستَمِعُونَ القَولَ: می شنوند سخن را

7 .فَیَتَّبِعُونَ اَحسَنَهُ: پس پیروی می کنند بهترین آنرا

8 .هَداهُمُ اللهُ: هدایت کرد آنها را خدا

🧧 جواب انس با قرآن درس یازدهم قرآن هشتم: ترجمه آیه ی 17 و 18 سوره ی زمر را کامل کنید.

1 .وَالَّذینَ اجتَنَبُوا الطّاغُوتَ اَن یَعبُدوها:
و کسانی که دوری کردند از طاغوت، که عبادت کنند آن را.

2 .وَ اَنابُوا اِلَی اللهِ:

و بازگشتند به سوی خدا.

3 .لَهُم البُشری:

برای آنها بشارت است.

4 .فَبَشِّر عِبادِ:

پس بشارت ده بندگان مرا.

5 .اَلَّذینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحسَنَهُ:

کسانی که می شنوند سخن را، پس پیروی می کنند بهترین آن را.

6 .اُولئِکَ الَّذینَ هَداهُمُ اللهُ

: آنان کسانی هستند که هدایتشان کرد خدا.

7 .وَ اُولئِکَ هُم اُولُوا الاَلبابِ:

و آنان همان خردمندان هستند.

ج ـ از صفحه 462 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید. 

:أُولئِکَ ھُمُ المُتَّقونَ آنها همان پرھیز کارانند

مِن دونِ اللهِّ از غیر خدا

پیام قرآنی فقط خدا !

پیام قرآنی فقط خدا !